Nyhetsarkiv före 2012

Requiemmässa

2011 12 27 Requiemmässan till minne av ordens stormästare kardinal John Foley firades av nuntien ärkebiskop Emil Paul Tscherring. Vid mässan höll ståthållare Carl Falck en betraktelse, som finns i utdrag nedan.

John Patrick Foley föddes 11 november 1935 i Pennsylvania, USA.

Foley gick i Pennsylvanias prästseminarium och prästvigdes i maj 1962. Han arbetade därefter vid olika församlingar i Baltimorestiftet, men var också verksam som journalist och redaktör för olika katolska tidningar i USA.

Detta ledde till att han i april 1984 utnämndes till President för det Påvliga rådet för social kommunikation, och utnämndes samtidigt till ärkebiskop för Neapolis in Proconsulari. Han var president i Rådet fram till han utnämndes till stormästare, alltså åren 1984 till 2007.

I juni 2007 utnämndes han till Pro-stormästare i vår Orden, och den 24 november samma år utnämndes han till kardinal, (titulatur San Sebastiano al Palatino).

22 december 2007 utnämndes han till full stormästare i vår Orden.

I februari 2011 begärde han avsked från sitt uppdrag. Han var då 75 år, och var i den ålder då katolska biskopar måste begära avsked. Samtidigt var han allvarligt sjuk, varför påven accepterade hans avsked.

Kardinal Foley återvände till USA och Pennsylvania, och vårdades på sjukhus till han dog i sviterna av sin cancersjukdom, leukemi. Hans begravning ägde rum den 16 december i år.

Kardinal Foleys företrädare som stormästare kardinal Furno gjorde sina insatser för att få ordning på Ordens ekonomi och få ordning på det stöd Orden gav till våra bröder och systrar i det Heliga landet. Kardinal Foley var stormästare under enbart knappt fyra år, men under den tiden utvecklade han Ordens administration och informationsverksamhet.

Hans kanske främsta insats var ändå att han breddade ordens verksamhet och skapade nya ståthållarskap och magistrala delegationer på platser där orden tidigare inte haft någon verksamhet. Antalet medlemmar i Orden ökade ganska ordentligt under Foleys tid som stormästare.

Under årens lopp erhöll kardinal Foley ett antal utmärkelser. Bland annat erhöll kan storkorset som kommendör av Nordstjärneorden 1991. Utnämningen kom som en erkänsla för den insats han gjorde som ansvarig för alla presskontakter inför dåvarande påvens besök i Norden.

Förutom ett kort besök i Lund för ett antal år sedan hade kardinal Foley inte besökt Sverige. Han var glad över att han hade möjlighet att delta i vår investitur år 2009. I samband med detta planerade vi en kort resa för honom så att han hade möjlighet att se det som han var med och arrangerade inför påvebesöket.

Bland annat reste vi till Gamla Uppsala och Uppsala, och kardinalen fick då besöka de platser som påven hade besökt bla Uppsala högar och domkyrkan.

Jag träffade kardinalen vid senare tillfällen och jag kan konstatera att han var mycket glad och nöjd med besöket i Stockholm, inklusive investituren och middagen efteråt. Han framhöll särskilt att han uppskattade att vi var seriösa och hade en vacker investitur, men att vi också efteråt hade en glad, öppen och trevlig samvaro i samband med vår middag.

Kardinal Foley var en vänlig men också väldigt seriös stormästare för vår Orden. När han nu inte längre finns ibland oss får vi minnas honom med saknad, men också som en person som under sin korta tid som stormästare gjorde stora insatser för vår orden, som hade ett gott öga till oss i Sverige och som med sin vänlighet skapade en god stämning i Orden.

Stormästaren Emeritus Kardinal John Patrick Foley (1935-2011)

S_Em_Card_Foley-50
Bild: Ståthållarskapets arkiv

2011 12 11 I morse avled vår förre stormästare kardinal John P Foley, efter en tids sjukdom. Vi minns honom särskilt för hans intresse och engagemang för det svenska ståthållarskapet. Hans uppskattade deltagande i ståthållarskapets investitur 2010 gjorde honom också populär inom det svenska ståthållarskapet.

Under hans tid som stormästare utvecklades också ordens aktiviteter i det Heliga landet, samtidigt som fler ståthållarskap och delegationer upprättades.

Till minne av vår stormästare firar vi en requimmässa den 27 december kl. 16.00 i domkyrkans krypta. Vi publicerar den Helige faderns telegram till H. E. Charles Chaput, ärkebiskop av Philadelphia, i anledning av kardinal foleys bortgång:

Having learned with sadness of the death of Cardinal John Patrick Foley, Grand Master Emeritus of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, I offer you my heartfelt condolences. As I recall with gratitude the late Cardinal’s years of priestly ministry in his beloved Archdiocese of Philadephia, his distinguished service to the Holy See as President of the Pontifical Council for Social Communications, and most recently his labors on behalf of the Christian communities of the Holy Land, I willingly join you in commending his noble soul to God, the Father of all mercies. I also pray that his lifelong commitment to the Church’s presence in the media will inspire others to take up this apostolate so essential to the proclamation of the Gospel and the progress of the new evangelization. To all who mourn Cardinal Foley in the hope of the Resurrection, I cordially impart my Apostolic Blessing as a pledge of consolation and peace in our Lord Jesus Christ. BENEDICTUS PP. XVI

Program vid Ordenshögtid lördagen den 29 oktober 2011

2011 10 22 Programmet för Ordens högtid kan läsas här

Orden har fått en ny stormästare

2011 08 29 Påven Benedikt XVI utnämnde idag H. E. ärkebiskop Edwin Frederick O’Brien till pro-stormästare av den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden. Pro-stormästaren O’Brien efterträder kardinal John Foley som avgick i februari p g a svåra sjukdomar.

Ärkebiskop O’Brien kommer från ärkestiftet Baltimore. Han är född 1939, prästvigd 1965, biskopsvigd 1996, ärkebiskop i det militära ordinariatet 1997 och ärkebiskop av Baltimore sedan 2007.

Vi gratulerar vår nye stormästare för utnämningen och vi ser med glädje fram emot att ledas av honom.

Ett föredrag som hållits av kardinal Ravasi vid ett sammanträde med ståthållarskapet i centrla Italien, Rom.

2011 06 07 Föredraget kan läsas här

Stormästaren H. Em kardinal Foley avgår p g a sjukdom

2011 03 01 Stormästaren för den Den Heliga Gravens Riddarorden kardinal John P Foley har begärt av påven Benedikt att få lämna uppdraget som stormästare för Orden på grund av sjukdom. I avvaktan på att påven utser en ny stormästare, som tillika måste vara kardinal, tar ordens assessor Guiseppe de Andrea över ledningen av orden.

S_Em_Card_Foley-50
Bild: Ståthållarskapets arkiv

Aboud – en stad med en urgammal kristen församling

2010 11 30 Aboud. Ordens ståthållare i Sverige, H. E. Carl Falck, reste till det Heliga landet i november och besökte bl a staden Aboud. Den kristna skolan i Aboud stöds av bl a det svenska ståthållarskapet. Ståthållarens hela rapport från resan kan läsas här.

Ståthållarskapets sjunde investitur

2010 09 20 Stockholm. Ståthållarskapet Sverige har nu hållit sin sjunde investitur sedan år 2004 och fått två nya riddare och en ny dam.

Investituren firades under två dagar i S:t Eriks domkyrka i Stockholm. Den inleddes fredagen den 17 september med en vigiliegudstjänst under ledning av storprior koadjutor p. Fredrik Emanuelson KHS. Enligt traditionen skall den som dubbas till riddare, tillbringa natten innan (vigilia) i vaka, bön och kontemplation. Numera består vigilian av en gudstjänst som firas kvällen innan investituren och som utgör det sista steget i kandidatens förberedelse för livet som riddare eller dam. Kandidaten får ännu en på¬min¬nelse om vad livet som medlem i Orden innebär. Under gudstjänsten undertecknar kandidaten ett dokument med löften inför dubbningen dagen därpå. Efter undertecknandet välsignas kandidatens mantel och insignier.

Under vigiliegudstjänstens predikan talade storprior koadjutor p Fredrik Emanuelson om två tecken: korset och muren. Kor¬set var från bör¬jan ett tecken på uteslutning ur gemenskapen, yttersta förnedring, och fasansfull död. Döden på korset betrak¬tades med rätta som det mest fruktansvärda sättet jordelivet kan ända på. Genom Kristi död har korset istället för-vandlats till ett heligt altare på vilket det mest dyrbara offret har offrats. Korset har blivit ett tecken för segern över dödens makt, ett tecken för Guds närvaro i våra liv. Men alla tecken uppfattas inte på samma sätt av alla människor. Ett talande exempel på detta är muren. Den mur som numera uppförts i Det heliga landet uppfattas av en sida i den pågående konflikten i området som ett tecken på skydd och relativ trygghet. I skuggan av denna konflikt lever våra kristna medbröder och -systrar vilka drab¬bas av timslånga köer, misstänksamhet och minutiösa kontroller utan någon garanti om att få passera. Detta måste de ¬ständigt gå igenom på väg till och från arbete, skola, besök hos anhöriga o s v. För dem är muren inte ett tecken på trygghet, utan istället en tung börda som de måste bära i sin vardag.

Under investiturmässan lördagen den 18 september upptogs de två riddarna och damen under traditionsenliga och högtidliga former i Or¬dens gemenskap. Huvudcelebrant var stor-priorn H. E. biskop Andres Arborelius OCD KC*HS. Msgr. Stjepan Biletic KCHS och fader Sebastian Jansson KHS koncelebrerade. Under mäs¬san framfördes musik av domkyrkoorganisten Ulf Söderberg. Domkyrkans vokalensemble fram¬förde, med sina solister, bl a Veni Creator Spiritus samt till offertoriet Stella Splendens In Mon¬te ur Libre Vermell de Montserrat från 1300-talet. Vid investiturmässan deltog, förutom ståthållarskapets riddare och damer, anhöriga och vänner främst till de nyblivna ordensmedlemmarna, samt gäster, välgörare och vänner till Orden och ståthållarskapet, inte minst representanter från Malteserorden och Malteserhjälpen.

Investituren firades i nära anslutning till dagen för Det heliga korsets upphöjelse, som också är vår Ordens egen dag. Även storpriorn biskop Anders talade i sin predikan vid investiturmässan om korset och dess betydelse. Människor världen över vet vad vår kristna symbol står för. Vår Ordens kors, Jerusalemkorset, som egentligen består av fem kors, symboliserar även Kristi fem sår. Det mest övertygande sättet för oss kristna att visa på Kristus och hans budskap är genom vårt sätt att leva. Kritik som riktas mot Kyrkan och mot oss kristna, är inte alltid illasinnad och skapad med avsikt att smuts¬kasta. Kritiken är påfallande ofta ett uttryck för den besvikelse som uppstår när omvärlden upplever att vi kristna inte lever upp till de förväntningar som ställs på oss. Det är viktigt att vi, inte minst riddare och damer av Den heliga gravens orden, genom våra liv vittnar om Kristus och om det glada budskapet.

Investiturmässan följdes av en mottagning och festmiddag i domkyrkosalen. Här gavs till¬fälle till festlig och glad samvaro mellan Ordens medlemmar, vänner och gäster. I sitt middagstal tog ståt¬hållaren, H. E. Carl Falck KCHS, tillfället i akt att rikta personliga tack till ståthållarskapets olika välgörare utanför Orden vilka generöst stödjer vår verksamhet och bidrar till att viktiga hjälpinsatser kan genomföras i Det heliga landet.

Investitur-2010-alla
Bild: Jeanette Saliba Farran

Välkomna till investitur i september

2010 08 09 Stockholm. Helgen 17-18 september håller Ordens svenska ståthållarskap årets investitur, den sjunde i ståthållarskapets historia.

Investiturceremonierna inleds med en vigiliegudstjänst fredagen den 17 september kl. 18.00. Under gudstjänsten hålls förböner för Orden och för de kandidater som skall upptas som riddare och damer i Orden. Kandidaterna undertecknar dessutom personliga skriftliga deklarationer med löften. Även de blivande riddarnas och damernas insignier (ordenstecken) samt mantlar välsignas. Vid gudstjänsten är i huvudsak ordensmedlemmar och kandidater närvarande.

Lördagen den 18 september kl. 17.00 äger mässan med den högtidliga investituren rum i Sankt Eriks domkyrka i Stockholm. Huvudcelebrant samt förrättare av investituren är H. E. Anders Arborelius OCD KC*HS, biskop av Stockholms katolska stift, tillika storprior i Ordens svenska ståthållarskap. Två riddare och en dam kommer i år att upptas i Ordens gemenskap. Vid investituren avger de blivande riddarna och den blivande damen sina löften muntligen. Riddarna dubbas genom det klassiska svärdsslaget medan damen kysser ett särskilt välsignat krucifix. De nya riddarna och den nya damen tar emot och ikläds ordensmanteln varefter de behängs med Ordens halskors, jerusalemkorset.

Efter själva investiturceremonin kommer även några riddare och damer att befordras till kommendörsgraden.

Mässan med den högtidliga investituren är öppen för familjemedlemmar, vänner och särskilt inbjudna gäster. Även övriga intresserade hälsas välkomna. Investituren följs sedan av en mottagning jämte en trerätters middag till självkostnadspris (600 kr). Den intresserade som önskar få en inbjudan till mottagningen och middagen kan anmäla detta via e-post till adressen chancellor@oessh.se. Anmälan måste dock ske senast den 30 augusti.

Utnämningar

2010 07 01 Biskopsämbetet i Stockholm har nyligen låtit meddela att bl a följande utnämningar ägt rum:

Ordensbrodern tillika ståthållarskapets storprior koadjutor p Fredrik Emanuelson OMI KHS har blivit utnämnd till biskopsvikarie för evangelisation.

Ordensbrodern Msgr Stjepan Biletic, KCHS, har utnämnts till biskopsvikarie för nationell själavård samt till kansler i stiftet. Msgr Biletic lämnar samtidigt sin tjänst som generalvikarie.

Utnämningarna träder i kraft den 1 januari 2011. Ståthållarskapet gratulerar båda till utnämningarna.

Mässa och böner till stöd för Den helige fadern

Maessa-100629-artikel
Bild: Ståthållarskapets arkiv

2010 06 29 På apostlarna Petrus och Paulus festdag den 29 juni firade ståthållarskapet den särskilt anordnade mässan med förböner till stöd för påven Benedikt. Mässan, som firades i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm, hölls i enlighet med kardinalstormästarens uppmaning till Ordens ståthållarskap världen över, att på detta sätt och med förböner stödja Den helige fadern. I mässan, som var öppen för alla, deltog förutom ståthållare H. E. Carl Falck och ett antal riddare och damer även besökare utom Orden.

Celebrant var ståthållarskapets storprior koadjutor Pater Fredrik Emanuelson OMI KHS. I sin predikan talade han om de heliga Petrus och Paulus, deras för tron och Kyrkan betydelsefulla liv och verk samt deras koppling till Kyrkans påveämbete/läroämbete. Storprior koadjutorn berörde Petrus och Paulus, inte sällan mycket smärtsamma, väg i tron med tillkortakommande och till och med förnekelse, men lyfte även fram deras oerhörda tro och starka kärlek, en tro och en kärlek som varade ända in i martyrdöden. Han framhöll dem som två giganter i Kyrkan och den kristna världen.

Pater Fredrik påminde även alla om att våra bröder och systrar i tron som lever i Det heliga landet, har helt andra livsvillkor än vi själva och till stora delar saknar de möjligheter att utöva sin tro, på sätt vi själva tar för givet för egen del. Deras situation är idag värre än någonsin tidigare och dessa våra bröder och systrar behöver all hjälp och allt stöd de kan få i sin utsatta situation.

De församlade sjöng den vackra Missa IV (Cunctipotens genitor Deus) även kallad ”apostlamässan”. Under förbönerna bad alla tillsammans för Den helige fadern och för Kyrkan. Den högtidliga mässan innehöll även underskön musik av sopranen Sandra Lindqvist och organisten Ulf Söderberg. De framförde bland annat delar ur Georg Philip Telemanns ”Der Harmonische Gottesdienst”.

Mässa till stöd för Den helige fadern

2010 06 24 Stockholm. Den 29 juni firar vår Orden en särskilt anordnad mässa till stöd för påven Benedikt. Kardinalstormästaren har uppmanat Ordens ståthållarskap världen över att på detta sätt och med sina förböner stödja Den helige fadern.

Det svenska ståthållarskapets mässa firas i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm tisdagen den 29 juni kl 18:30. Celebrant kommer att vara storprior koadjutor Pater Fredrik Emanuelson OMI KHS. Mässan är öppen för envar och alla hälsas välkomna.

Heliga gravens riddarorden uttalar sitt stöd för biskop Anders

nyhet-storpriorn
Bild: Stefan Ahrenstedt

2010 04 26 Det svenska ståthållarskapet uttalade i dag i ett brev till biskop Anders Arborelius OCD, som även är ståthållarskapets storprior, sitt helhjärtade stöd för honom. Brevet återges här:

Hans Excellens biskop Anders Arborelius OCD
Stockholm den 26 april 2010

Käre biskop Anders,

Det svenska ståthållarskapet av Den Heliga gravens riddarorden samlades i går söndagen den 25 april 2010 till en traditionell Ordensdag. Vid Ordensdagen tog Riddarna och Damerna tillfället i akt att uttala sitt stöd för Dig som stiftets herde. Under ledning av ordensmedlemmen fader Sebastian Jansson samlades Riddarna och Damerna även till bön
för Dig, stiftet och hela Kyrkan.

Vi vill på detta sätt framföra vår stora uppskattning av Dig såsom stiftets biskop och
andlige ledare tillika vår Ordens storprior! Vi ber för att vi kan få behålla Dig som vår
herde i många år till. I denna för vår kyrka svåra tid vill vi framföra ett varmt tack till Dig för Dina hittillsvarande insatser och samtidigt framföra vårt fulla och oreserverade stöd!

På ståthållarskapets vägnar

Carl Falck KCHS
Ståthållare

Heliga gravens orden sände 9 miljoner € till Heliga Landet 2009

2010 04 26 Den Heliga Gravens Orden består av ca 26 000 medlemmar, i cirka 55 ståthållarskap, som finns på jordens alla kontinenter. Av Ordens centrala ekonomiska redovisning (från Ordensledningen i Rom) för år 2009 framgår att Orden sände sammanlagt 6,7 miljoner € till det Heliga Landet. Den största delen, liksom tidigare år, är bidrag till de skolor som drivs av det latinska patriarkatet (2,6 milj €). Den största ökningen svarade dock bidraget till det latinska patriarkatet för, en mer än fördubbling till 2 milj €. Ökningen beror dock på att Orden, efter en särskild önskan av påven, till viss del betalade patriarkatets kostnader för förra årets påvebesök. De resterande 2,3 miljoner € är avsatta för särskilda projekt och bidrag. Bland annat är 700 000 € avsatta för om akuta behov skulle uppstå i Det Heliga Landet, liksom 500 000 till av påven särskilt begärda projekt.

Intäkterna består till största delen av den årliga avgiften alla Ordens medlemmar erlägger (5 milj €). Andra stora intaktskällor är bidragen vid befordringar och utmärkelser, liksom bidrag till särskilda objekt. Tillsammans gav detta totala intäkter på 9,3 milj €, en minskning från 2008 med ca en halv miljon €. Ytterligare intäkter kom från hyror och räntor. Totala inkomsterna blev 10 milj. €.

För ståthållarskapets del kan följande siffror nämnas. Totalt fick vi nästan 190 000 SEK, varav gåvor från ickemedlemmar cirka 28 000 kronor.

Till Stormagistraten betalade vi in sammanlagt 160 000 kronor. 37 000 av dessa är specialdestinerade till vårt projekt i Aboud. Närmare information om projektet kommer senare.

Våra utgifter blev sammanlagt 22 000 kronor, varav det mesta för resor till bland annat Consulta och investiturer i angränsande länder. Observera att ståthållarskapet inte betalar ut några arvoden eller motsvarande samt att de som representerar ståthållarskapet i olika sammanhang förväntas att inte ta ut full kostnadstäckning.

Carl Falck KCHS
Ståthållare

Julkonsert till förmån för kristna i det Heliga landet

Zovkokonsert
Bild: Martin Ancons

2009 12 10 Ordensmedlemmen och barytonsångaren Davor Zovko framförde, till ackompanjemang av musikdirektören AnnaMaria Hedin från Stockholm, en julkonsert till förmån för kristna skolor i det Heliga landet. Konserten ägde rum i vackra Elimkyrkan i Eskilstuna. Konserten var även ett tillfälle att informera Eskilstunas publik litet mer om kristna skolor i det Heliga landet. Konserten arangerades i samarbete med Elimkyrkans baptistförsamling i Eskilstuna. Pianisten och heraldikern Fredrik Brodin från Uppsala gav ett värdefullt bidrag i organisationen av konserten. Detta var andra gång att konsert till förmån för Ordens arbete i det Heliga landet anordnas i Elimkyrkan i Eskilstuna.

Kardinal Foley – ett liv i arbete

2009 11 26 En intervju med stormästare, H.Em. kardinal John Foley på YouTube finns här.

Gemensam mässa med Suveräna Malteserorden

Riddarhkyrka091011
Bild: Joseph Farran

2009 10 11 Ståthållarskapet firade den Heliga Mässan tillsammans med den andra stora katolska riddarorden, Suveräna Malteserorden, i Riddarholmskyrkan. Ståthållarskapet representerades av ståthållaren H.E. Carl Falck och av broder Davor Zovko. Även Johanniterorden i Sverige deltog i Mässan.

Fader Bertil Roslund höll en mycket inspirerande predikan om riddarordnars roll, betydelse och plikter i det moderna samhället.

Riddarholmskyrkan är den enda medeltidskyrkan i Stockholm. Från början tillhörde den det franciskanska klostret på Riddarholmen. År 1527 upplöstes klostret. Sedan år 1807 används kyrkan endast som museum samt som begravningskyrka för kungar. I kyrkan begravdes kungarna Magnus Ladulås, Karl Knutson Bonde samt alla kungar från Gustav II Adolf till Gustav V. I kyrkan förvaras (och visas) även vapensköldar för alla avlidna serafimerriddare.

Tack vare Malteserorden firas Heliga Mässan i denna vackra kyrka igen, nästan regelbundet.

Investitur med ordens stormästare,H.Em. kardinal John Foley

2009 09 20 Fredagen den 18 september och lördagen den 19 september firades Heliga gravens ordens sjätte investitur i Sverige. Investituren celebrerades av ordens stormästare H.Em. kardinal John P. Foley, tillsammans med ordens vicekansler H.E. msgr. Hans Brouwers. Två riddare och en dam upptogs som medlemmar i vårt ståthållarskap.

På fredagskvällen välsignades de nya medlemmarnas mantlar och insignier under vigiliegudstjänsten, i närvaro av ordens medlemmar, de nya medlemmarnas familjer samt ordens närmaste vänner. I sin predikan påminde stormästaren om medlemskapets innebörd och betonade att alla medlemmar ständigt måste ha sina tankar i det Heliga landet. Stormästaren nämnde igen hur viktig vår fysiska närvaro i det Heliga landet är och vad den betyder för våra bröder och systrar som lever där.

Investiturmässan firades i katolska domkyrkan i Stockholm i närvaro av över tvåhundra gäster, med bl a representanter för ståthållarskapen i Tyskland, England & Wales och Polen, magistrala delegationen i Norge samt representanter från den andra katolska riddarorden, Suveräna Malteserorden.

Investitur-2009-2-artikel-25
Bild: Isabella Falck

I sitt tal vid den efterföljande middagen uttryckte stormästaren glädje över att ståthållarskapet Sverige växer med värdiga medlemmar samt uppvisar en seriös verksamhet. Han uppmanade oss att fortsätta att vara goda representanter för orden här i Sverige.

Under sitt besök i Sverige har stormästaren även haft en rad av andra viktiga möten och aktiviteter. Han fick också möjlighet att besöka några historiska platser, bl a Gamla Uppsala samt Domkyrkan i Uppsala.

För ståthållarskapets alla medlemmar var denna investitur mycket inspirerande. Stormästarens besök visade att ordens ledning har ett stort intresse för oss trots att vi fortfarande är ett relativt nytt och litet ståthållarskap. Hans Eminens uttryckte flera gånger att ståthållarskapets verksamhet går i rätt riktning. Särskilt värmande var faktum att alla medlemmar fick möjlighet att träffa stormästaren i ett personligt samtal.

Stormästaren kardinal Foley uppmanar kristna att vallfärda till det Heliga landet

2009 07 23 Ordens stormästare, kardinalen John Foley, uppmanar alla kristna att resa till det Heliga landet. Alla pilgrimsresor är viktiga, menar stormästaren, men att se alla platser där Jesus levde, dog och återuppstod, är ännu viktigare.

Se film här.

Regional Consulta i Rom

2009 07 07 Fredagen den 26 och lördagen den 27 juni deltog ståthållaren H.E. Carl Falck i den regionala Consultan i Rom. Samtliga ståthållare från de europeiska ståthållarskapen var inbjudna. Consultan behandlade främst det ekonomiska stödet till de kristna i det Heliga landet men även verksamheten i de olika ståthållarskapen diskuterades.

– I min rapport över vår verksamhet i Sverige lyfte jag särskilt fram de speciella villkor vi har att arbeta under i Sverige. Ett litet ståthållarskap i ett sekulariserat land som Sverige arbetar under andra betingelser än ståthållarskapen i exempelvis sydeuropa, berättar H.E. Carl Falck.

– Jag tyckte att vi fick gehör för detta. Varje ståthållarskap måste arbeta under sina förutsättningar.

– Särskilt glädjande var också att jag i mina diskussioner med vår stormästare kardinal John P. Foley fick bekräftat att han kommer till Stockholm för att förrätta vår investitur den 19 september. Det är mycket hedrande att han väljer att komma till vårt ståthållarskap.

Grandmaster-Lieutenant-nyhet
Ordens stormästare H.Em. John kardinal Foley och ståthållaren H.E. Carl Falck vid Ordens Consulta i Rom. Bild: Ståthållarskapets arkiv

Nye biskopen i Finland är riddare av den Heliga gravens orden

2009 07 06 Den nyutnämnde biskopen för Helsingfors katolska stift, Teemu Sippo SCJ, är medlem av vår orden. I det finska ståthållarskapet har han hittills varit ecklesiastisk ceremonimästare, men kommer troligen att som biskop bli ståthållarskapets storprior.

Det svenska ståthållarskapet ståthållare H. E. Carl Falck har sänt sina gratulationer och lyckönskningar till den nye biskopen.

Mässan med kardinal Bozanic

2009 05 24 H. Em. kardinal Josip Bozanic från Zagreb besökte kroater i Sverige under ett par dagar. Lördagen den 23 maj ledde kardinalen kroaternas årliga pilgrimsfärd till Vadstena. Söndagen den 24 maj firade kardinalen Heliga Mässan i Stockholms domkyrka. Tiotal riddare från vårt ståthållarskap deltog i Mässan. Efter Mässan stannade kardinalen en stund med de deltagande riddarna. Totalt är endast tre kroater medlemmar i den Heliga gravens orden. Två av dem tillhör vårt svenska ståthållarskap.

med-kardinal-Bozanic-28
Bild: ståthållarskapets arkiv

Påvens budskap från den Heliga graven

2009 05 15 I sitt tal vid den Heliga Graven hälsade påven alla närvarande, bland dem även riddare och damer av den Heliga gravens orden. Påven nämnde tacksamhet för ordens ofelbara engagemang i att stödja Kyrkans mission i det Heliga landet.

Efter att ånyo ha uttryckt Kyrkans fasta tro på vår Uppståndne Herre, meddelade påven att hans budskap till folk i det Heliga landet är att hoppet måste segra även om Kyrkan stundvis går genom Golgatas mörker.

Hela påvens tal kan läsas här.

Investiturceremoni September 2009

2009 05 08 Ståthållarskapets sjätte investitur äger rum 19-20 september 2009. Vid årets investitur gästas vårt ståthållarskap av vår stormästare, H. Em. kardinalen John Foley.

Påven i det Heliga landet

2009 05 11 Påven Benedikt XVI är nu på besök i det Heliga landet. Påven inledde sin resa den 5 maj och kommer att stanna i det Heliga landet till den 15 maj. Flera nyhetsbyråer bevakar påvens pilgrimsresa. Vi har valt några artiklar från Radio Vatikan. Läs gärna mer i länkarna nedan:

http://www.radiovaticana.org/sv1/Articolo.asp?c=285530

http://www.radiovaticana.org/sv1/Articolo.asp?c=285661

http://www.radiovaticana.org/sv1/Articolo.asp?c=285747

http://www.radiovaticana.org/sv1/Articolo.asp?c=286253

Komplett bevakning av påvens resa kan man se på det latinska patriarkatets hemsida. Rapporten innehåller artiklar, bilder och även filmer. Rapporten finns på arabiska, franska, italienska och engelska. Läs gärna mer: www.lpj.org

Vatikanstatens statssekreterare är nu ordensmedlem

2009 04 15 Vatikanstatens statssekreterare, kardinalen Tarcisio Bertone, har utnämnts till riddare med kedja av vår orden. Vid sin utnämning betonade kardinalen sin tacksamhet över allt som orden har åstadkommit i arbetet att skydda och främja de heliga platserna. Han sa även att det är viktigt att vi som ordens medlemmar förmedlar de traditioner som vi har ärvt av våra föregångare till kommande generationer. Vi måste vara stolta över det rika andliga och humana arvet inom vår orden.

Ett lyckat seminarium om kristnas situation i det Heliga landet

2009 02 10 Seminarium om de kristnas situation i det Heliga landet, med rubrik ”Får vi finnas kvar?” genomfördes framgångsrikt lördagen den 31 januari. Framför ett trettiotal åhörare berättade tre föredragshållare om situationen i det heliga landet.

Seminariet öppnades av ordens ståthållare i Sverige, H. E. Carl Falck.

Docent Tord Fornberg gav en bild över de orientaliska kyrkorna som har sin aktiva verksamhet i det Heliga landet. Föredraget gav en bra bild över de närvarande kyrkorna samt deras relationer vid de heliga platserna. Även orientaliska kyrkor som inte har aktiv närvaro vid den Heliga graven omnämndes.

Diakonen Erik Kennet Pålsson beskrev den Katolska kyrkans närvaro i det Heliga landet. Kyrkans närvaro beskrevs först från ett historiskt perspektiv. Diakonen Pålsson beskrev de ordnar och organisationer som representerar Kyrkan idag samt Kyrkans relationer med andra kristna samfund vid de heliga platserna.

Monsignore Ghattas Louis gav oss en dramatisk bild över kristnas situation idag. Åhörarna kunde förstå de svårigheter och prövningar som kristna i det Heliga landet möter varje dag. Monsignore Louis berättade även om demografiska förändringar som har skett under de närmaste århundradena. Åhörarna kunde förstå varför kristna lämnar det Heliga landet.

Många frågor till föredragshållarna samt en livlig diskussion i pausen och efter seminariet, vittnade om att föredragen starkt berörde alla åhörare. En av slutsatserna är, att kristna bör nämnas oftare och mer i alla nyhetsrapporter om händelseutvecklingen i Israel och Palestina. Kristnas närvaro i det Heliga landet är inte bara viktig för oss själva, utan för alla. Kristna utgör en del av befolkningen som inte är inblandad i konflikterna, om än drabbad av dessa. Kristnas institutioner främjar freden och för alla folkslag och religioner i det Heliga landet, närmare varandra.

FÅR VI FINNAS KVAR? Situationen för den kristna minoriteten i det Heliga landet

2009 01 12 Heliga gravens riddarorden inbjuder till ett seminarium om de kristnas situation i det Heliga landet.

Dag: Lördagen den 31 januari 2009.
Tid: mellan kl. 14.00 – 18.00
Plats: S:ta Eugenia kyrka, Stora salen (till vänster vid kyrktorget).

Program:
14.00-14.15 Inledning/presentation av dagen och deltagare (ståthållaren, H. E. Carl Falck)
14.15-15.00 Seminariedel 1; De orientaliska kyrkorna i det Heliga landet (Mellanöstern). Historik m.m. (docent Tord Fornberg)
15.00-15.15 Paus
15.15-16.00 Seminariedel 2; Katolska kyrkan i det Heliga landet (diakon Erik Kennet Pålsson)
16.00-16.15 Paus
16.15-17.00 Seminariedel 3; Situationen för de kristna i det Heliga landet (monsignore Ghattas Louis)
17.00-17.15 Sammanfattning/avslutning (ståthållaren, H. E. Carl Falck)

Fri entré! Seminariet är öppet för alla, alla är hjärtligt välkomna!

Ordens råd (Consulta) 2008

2008 12 09 Ordens råd (Consulta) sammankallas av stormästaren vart femte år och även vid behov. Consultan består av stormästaren, ordens högsta tjänstemän samt alla ståthållare och magistrala delegater från hela världen. Consultan hålls i Rom. Dagordningen bestäms av stormästaren.

Årets Consulta ägde rum 1-5 december. Ordens stormästare, H. Em. kardinal John Foley, öppnade Consultan den 1 december. Hans hälsning till Consultans deltagare och till ordens medlemmar kan läsas på nyhetsbyrån Zenits hemsida.

Consultans höjdpunkt var audiens hos påven. Påven kallade ordens riddare och damer för ”fredens ambassadörer”. Rapporten från audiensen kan läsas på flera Internet-sidor, bl a på den magistrala delegationen ”Canada Atlantic”:s hemsida.

Den välkända fotostudion ”Fotografia Felici” har förevigat audiensen i en rad av bilder. Bilderna kan ses på (och beställas via) fotostudions hemsida.

Palestinas drottning 2008

2008 10 26 Ett tjugotal riddare och damer samlades idag i den Heliga Trefaldighets kyrka i Jakobsberg för att fira ordens patron, Palestinas drottning. Dagens aktiviteter påbörjades med rådets möte och fortsatte med den Heliga Mässan som firades av ståthållarskapets storprior koadjutor, pater Fredrik Emanuelson. Dagen avslutades med en gemensam måltid i församlingssalen. I en varm och högtidlig atmosfär samtalade vi om ett antal viktiga frågor.

Msgr Lars Cavallin, 40 år i Herrens tjänst

Msgr-Cavallin-40-aor
Bild: Stefan Ahrenstedt

2008 09 21 Dr. Teol. Msgr Lars Cavallin firade idag 40 år som präst. Höjdpunkten i Msgr. Cavallins jubileum var firandet av den Heliga Mässan i Domkyrkan. Msgr. Cavallins önskemål var att även vår orden skulle delta i denna mässa. Monsignore Cavallin prästvigdes den 7 september 1968 i Stockholm. Under sin tid som präst har Monsignore Cavallin innehaft många funktioner i stiftet. Några av dem är kaplan i Malmö, biskopssekreterare, kyrkoherde i Visby, domprost, biskopsvikarie för södra Sverige samt många andra. För oss är Monsignore Cavallin kanske mest bekant som Heliga gravens ordens förste storprior i Sverige (2003-2007).

Ordens femte investitur

Femteinvestituren080920
Bild: Ståthållarskapets arkiv

2008 09 20 Ståthållarskapet Sverige genomförde sin femte investitur i Heliga Trefaldighets kyrka i Jakobsberg. Ett hundratal gäster bevittnade investituren, som förrättades av ståthållarskapets storprior biskop Anders Arborelius, OCD, i närvaro av ståthållaren Carl Falck. Vid den efterföljande lunchen underhöll bland annat riddaren Davor Zovko med vacker sång till ackompanjemang av AnnaMaria Hedin.

I samband med lunchen presenterades två vackra kort som precis kommit från tryckeriet. Korten, varav ett kan användas som vykort och det andra som bönekort, visar ordens vapen med blå respektive vit bakgrund. Båda är framställda av Davor Zovko.

Gravriddarorden har för första halvåret sänt 4,4 miljoner euro till de kristna i det Heliga landet

2008 07 29 Gravriddarordens drygt 20 000 Riddare och Damer bidrar varje år med cirka 10 miljoner euro till stöd för de kristna i det Heliga landet. Detta stöd, som främst går genom det Latinska Patriarkatet i Jerusalem, bidrar bland annat till att driva daghem, skolor och universitet i Palestina, Israel och Jordanien. Ståthållarskapens insamlade medel kanaliseras genom Ordens Stormagistrat i Rom.

För första halvåret kan följande summering ges över de insamlade medlen. Av totalt 4,4 miljoner euro kommer hälften från medlemmarnas årsavgifter. Andra stora poster är offergåvan (”inträdesavgiften” i orden) om cirka 700 000 euro, särskilt insamlade medel till angivna skolor om cirka 600 000 euro eller till andra projekt om cirka 313 000 euro.

Av de insamlade medlen har till den 30 juni 3,4 miljoner euro delats ut till följande projekt. Till skolverksamheten i allmänhet har utdelats 1,3 miljoner euro, och dessutom har till särskilda skolprojekt utdelats ytterligare 744 000 euro. Betlehem University har fått 83 000 euro. Till humanitär och medicinsk hjälp har utdelats 267 000 euro, och till andra särskilda projekt 378 000 euro. Det senare kan vara allt från bidrag till enskilda studenters terminsavgifter till stöd till daghem, hospicevård och barnhem. Slutligen har Patriarkatet erhållit 560 000 euro för sin verksamhet och administration, av bland annat skol- och daghemsverksamheten.

Läs mer här på engelska.

Pilgrimsfärd till Eskilstuna

2008 05 17 Vårt ståthållarskap genomförde en pilgrimsfärd till Eskilstuna. Pilgrimsfärden startade i Fors kyrka. Broder Davor berättade litet om kyrkans historia. En vacker och känslosam mässa i Fors celebrerades av f. Benoy, kaplan i Heliga Trefaldighets församling i Jakobsberg. Troligen var det första gången en katolsk mässa firades i denna kyrka sedan reformationen. Det var ett vackert tecken att det var just Gravriddarorden som fick möjlighet att fira denna mässa, tack vare vänligt tillmötesgående från företrädare från Svenska Kyrkan.

Fors080517

Gravriddarorden är en ny verksamhet i Sverige, och vid de två pilgrimsfärder vi hittills har haft i Sverige, dels till Eskilstuna och Fors kyrka, dels i höstas till Skokloster och Skokloster kyrka, är det första gången som det firas katolsk mässa i dessa kyrkor sedan reformationen.

Efter en stärkande och synnerligen vällagad lunch i Jernberghska restaurangen åkte vi till katolska kyrkan i Eskilstuna. Förre skolchefen mm i Eskilstuna, Lars Elfving, höll där ett oerhört intressant föredrag om Eskilstunas roll i klosterväsendets utbredning i Sverige. I Eskilstuna fanns det ett Johanniterkloster under 350 år. Nästa år firar Eskilstuna att det är 350 år sedan staden fick stadsprivilegier. Utifrån sin forskning inom detta område gav Lars Elfving på ett personligt och stimulerande sätt ett intressant perspektiv på klostrets verksamhet under dessa år.

Efter föredraget besökte vi den relativt nyuppsatta statyn över S:t Eskil, som står på platsen för koret i Tuna kyrka.

Broder Kent hade sedan vänligheten att inbjuda oss till kaffe och tårta i sitt trevliga hem. En angenäm samvaro avslutade denna synnerligen lyckade pilgrimsfärd.

Nya rådet utsett

2008 02 13 Ståthållare i Gravriddarorden har till sin hjälp ett råd, som skall bistå honom i arbetet med ståthållarskapet. När en ståthållare avgår så avgår hela rådet automatiskt. Därefter är det den nye ståthållaren som utser ett nytt råd.

Den nye ståthållaren av Ståthållarskapet Sverige har nu utsett ett nytt råd. Med storprior och storprior koadjutor, som utses av stormästaren kardinal Foley, har rådet följande sammansättning:

Ståthållare; H.E. jur.kand. Carl Falck
Storprior; biskop Anders Arborelius OCD
Storprior koadjutor; p. Fredrik Emanuelson OMI
Kansler; advokat Stefan Waldemarsson
Sekreterare; med.sekr. Christina Thomas
Skattmästare; vakant
Ceremonimästare; personalsekreterare Maikel Olof Patolla

Vid sitt första sammanträde fastställde Ståthållarskapets råd bland annat en verksamhetsplan med en kalender innehållande kommande verksamheter. Kalendern finns under fliken Medlem.

Ståthållaren Carl Falck installerad

2008 01 20 Vår nye ståthållare, H. E. Carl Falck har nu tagit över ledningen av ståthållarskapet. Installationsgudstjänst firades av storpriorn biskop Anders Arborelius i hans privata kapell. Ett tjugotal riddare och damer närvarade vid ceremonin.

nyhet-storprior
Storpriorn biskop Anders firade installationsgudstjänst i sitt privata kapell
foto: Stefan Ahrenstedt

Installationsceremonin föregicks av ett medlemsmöte i ståthållarskapet. Vid mötet presenterade ståthållaren sina tankar inför ståthållarskapets framtida arbete till fromma för det Heliga landet.

Ståthållaren Bo Theutenberg avgår efter sina fyra år och efterträds av Carl Falck

Baptismplace20071123
Ståthållaren Bo Theutenberg på dopplatsen vid Jordanfloden
foto: L. Theutenberg

2007 12 11 Enligt konstitutionen för den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden innehar ledaren för varje ståthållarskap sin post som ståthållare i fyra år. Eftersom jag tillträdde som Ståthållarskapet Sveriges förste ståthållare den 21 november 2003 – och därmed har innehaft min post i fyra år – har jag följaktligen begärt att stormästaren kardinal Foley skulle bevilja mig entledigande från posten som ståthållare över Ståthållarskapet Sverige.

Stormästaren har per den 7 december 2007 villfarit min begäran om entledigande samt har samma datum utnämnt medlemmen av vårt ståthållarskap Carl Falck till ny ståthållare. Förbundsjuristen, jur. kand. Carl Falck är född (1952) och uppvuxen i Västerås, gift och har fyra barn. Han bor i Järfälla utanför Stockholm, där han sitter med i kyrkorådet i Heliga Trefaldighets församling, där han även är lektor och kommunionutdelare/gudstjänstledare. Carl Falck blev medlem av den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden 2006.

CarlFalck
Ståthållarskapets Sverige nye ståthållare H.E. Carl Falck, jur. kand.
foto: D. Zovko

Per samma datum har kardinalen entledigat ståthållarskapets storprior Monsignor Lars Cavallin samt till ny storprior i ståthållarskapet utnämnt biskop Anders Arborelius OCD. Pater Fredrik Emanuelson kvarstår som koadjutor storprior i ståthållarskapet.

Jag är glad över att jag som min sista ämbetsåtgärd i november 2007 kunde företa en pilgrimsresa till det Heliga landet och till den s k dopplatsen vid Jordanfloden. Den Heliga gravens av Jerusalems riddarorden har som sitt primära syfte att stödja den latinske (katolske) patriarken av Jerusalem i dennes oförtrutna arbete att bevara kristendomen som en levande religion Heliga landet.

I samband med min avgång vill jag å mina egna, Ståthållarskapet Sveriges och den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden framföra ett varmt tack till alla dem – såväl medlemmar som icke-medlemmar – som arbetat och stöttat oss i vårt uppdrag i det Heliga landet.

Jag önskar min efterträdare som ståthållare, Hans Excellens Carl Falck all lycka och välgång i sitt nya värv som ledare av Ståthållarskapet Sverige av den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden.

Bo Theutenberg
Professor jur. dr.
Storofficer av den Heliga Gravens av Jerusalem riddarorden

Stormästaren utnämnd till kardinal

S_Em_Card_Foley-50

2007 11 24 Vid konsistoriet i S:t Peterskyrkan utnämndes ordens prostormästare till kardinal.

Ståthållaren Bo Theutenberg intervjuas av Vatikanradion

2007 11 20 Hör intervjun med ståthållaren kring de katolska riddarordnarnas uppkomst, utveckling och framtid här (kräver RealPlayer). Hör också ståthållarens intervju rörande västvärldens relationer med islam från 07-10-25 här (kräver RealPlayer).

Ståthållarskapets pilgrimsfärd till Skokloster

2007 10 20 Ett tiotal riddare och damer från vårt ståthållarskap samlades i Skoklosters kyrka för att fira den heliga mässan och för att vallfärda till den helige Holmgers grav.

Broder Sven Gullman berättade i ett mycket spännande föredrag om den helige Holmgers liv och död samt om Skoklostrets historia. Vår storprior koadjutor pater Fredrik Emanuelson firade därefter den heliga mässan i kyrkan. Det var troligtvis den första katolska mässan som firats i denna kyrka sedan reformationen. Broder Sven Gullmans hela föredrag finns här.

Ståthållarskapets fjärde investitur

2007 09 25 Någon gång i augusti eller september 1372 dubbades den Heliga Birgittas son, lagmannen Birger Ulfsson, till riddare av den Heliga graven av Jerusalem. Denna dubbning kan ses som den första historiskt noterade dubbningen av en svensk gravriddare.

635 år efter Birgers dubbning anordnade vårt ståthållarskap sin fjärde investitur, även denna gång i domkyrkan S:t Erik i Stockholm, den 22 september. Investituren firades inom ramen för den heliga mässan. Storofficeren biskop Anders Arborelius OCD förrättade investituren i närvaro av vår ståthållare och storofficer H.E. Bo Theutenberg. I mässan koncelebrerade kommendören msgr. Stjepan Biletic och priorn för Norge p. Arne Kirsebom SS.CC. För liturgin ansvarade storpriorn koadjutor p. Fredrik Emanuelson OMI. Två riddare från Sverige samt tre riddare och en dam från Norge dubbades och ikläddes ordens dräkt och insignier.

Alla070922

Biskop Arborelius OCD sade i sin predikan att ordens medlemmar kan stödja det Heliga landet genom sina böner och ekonomiska bidrag men även genom att leva som föredömliga kristna i sin omgivning och i vardagslivet. En medlem av den Heliga gravens orden står alltid fast vid sina värderingar, även när dessa ses som omoderna, gammalmodiga eller t o m löjliga, vilket kan vara lätt hänt i dagens sekulariserade samhälle.

Ny stormästare utnämnd av påven

2007 06 27 Påven Benedikt XVI utnämnde idag ärkebiskopen John Patrick Foley till pro-stormästare av den Heliga gravens riddarorden. Ärkebiskop Foley är född 1935 i Darby, Philadelphia. Prästvigd 1962, titulär ärkebiskop av Neapolis 1984. Mer om vår nye stormästare här.

Vatikanstaten – Den helige Fadern utnämner ordens assessor

2007 05 05 Under lördagen offentliggjordes nyheten att den helige Fadern utnämnt ärkebiskop Edward Nowak, sekreterare för Kongegationen för helgonförklaringar, till assessor för Den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden och kanik för Sankt Peters-basilikan i Vatikanen.

Det svenska ståthållarskapets informationsbroschyr klar

2007 03 31 Ståthållaren har efter samråd med Ståthållarskapets råd nyligen fastställt informationsbroschyr för ståthållarskapet. Den föreligger nu i tryckt form och som pdf-fil som kan läsas här.

Försäljning av konstverk till förmån för Den Heliga gravens ordens arbete

2006 Detta har varit ett utmärkt tillfälle att skaffa en liten samling av Davor Zovkos heraldiska konstverk. Sex verk såldes i rask takt efter det att försäljningen annonserats, och de fyra återstående konstverken har nu också sålts. Ståthållaren tackar de personer som givit sitt stöd till vårt ståthållarskaps hjälp till det Heliga landet genom att köpa Zovkos konstverk. Deras namn publiceras inte här men de finns i ståthållarskapets arkiv.

De sex tidigare sålda verken ses i denna bild:
avslut-salda-ovan

De återstående verken som sålts nyligen ses i denna bild:
avslut-kvar

Historisk katolsk ceremoni när gravriddare dubbadesUr Katolskt magasin nr 3, 2004

2004 För första gången i historien har den medeltida Gravriddarorden haft en dubbningsceremoni i Sverige. Orden är viktig för den katolska representationen i det Heliga landet, säger ståthållaren Bo Theutenberg.

Den Heliga gravens av Jerusalem Riddarorden. Så lyder det fullständiga namnet på den orden som har fått ett 20-tal nya svenska medlemmar, riddare och damer, dubbade i Domkyrkan den 11 september.
De för en nära 700 år gammal tradition vidare. Belägg finns för att de första gravriddarna dubbades i Jerusalem redan 1336 kanske t o m tidigare.
Har en medeltida riddarorden någon reell betydelse på 2000-talet? Och varför behåller man dubbningar, det vill säga riddarutnämningar, i dag?
Vi frågar Bo Theutenberg, ståthållare i ”Ståthållarskapet Sverige”, alltså Gravriddarordens lokale ställföreträdare.

Bo Theutenberg har under hela sitt yrkesliv arbetat i utrikes tjänster. Han har varit svenska UD:s folkrättssakkunnige samt professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Som få andra svenskar är han insatt i förhållandena i det heliga landet, som inbegriper Israel, Palestina, Jordanien och Cypern. För att bevara sina rötter har han dessutom hållit kontakt med sin hembygd, Västergötland, och har länge forskat i samarbete med Skara stiftshistoriska sällskap.

Förra året gav han ut boken Från den heliga graven till Västergötland – en berättelse om korsriddarna i Forshem och Västra Tunhem. Där beskriver han de medeltida gravriddarnas högsta önskan, ”att i samband med sin pilgrimsfärd få åtnjuta den yppersta ynnesten i kristenheten, nämligen att få mottaga riddarslaget på Kristi grav”, och han ger exempel på hur svenska riddare lät dokumentera utmärkelsen i västgötska medeltidskyrkor.

På Forshems kyrka i Kinne härad finns en stenrelief, föreställande Kristus omgiven av Petrus och Paulus, med inskriften ”Denna kyrka är helgad åt vår herre Jesus Kristus och den Heliga graven”. Det finns alltså en romansk kyrka i Sverige som är helgad åt den Heliga graven i Jerusalem!

I sin bok går Theutenberg in på djupa motiv hos medeltidens pilgrimer för att vilja bli gravriddare: att försvara Kristi grav, se till så att den hölls levande och garanteras kristna värden.

Dagens medlemmar av Gravriddarorden har samma konkreta uppgifter, att i samförstånd med representanter för olika trosinriktningar hålla Gravkyrkan i ett sådant skick att den inte blir ett museum. Men de har också en uppgift i överförd bemärkelse, att på påvens uppdrag stödja utbildningsinstitutioner av olika slag och verka för försoning mellan kristna, muslimer och judar.

– I dag har orden cirka 22 000 medlemmar spridda över hela världen och de utgör den ekonomiska ryggraden för den verksamhet i det heliga landet som den latinske (katolske) patriarken av Jerusalem driver, berättar Theutenberg.

Genom olika projekt, och personliga insatser, samlar medlemmarna in tio miljoner dollar per år som går dels till patriarkatets administration och underhåll av kyrkor, dels till utbildning på alla nivåer, från lekskolor till seminarier. Skolorna är öppna för alla, oavsett trostillhörighet.

– Gravriddarorden arbetar i en ekumenisk anda men också i en interreligiös anda, alltså i en anda av gemenskap och förståelse mellan kristendomen, judendomen och Islam. Vi har en gemensam Gud!

När Bo Theutenberg berättar om förvaltningen av Gravkyrkan i Jerusalem – som är den heligaste platsen för såväl judar som kristna liksom en av Islams mest heliga platser – tycks det som om svårigheterna att hävda sina respektive heliga platser där är en spegel av motsättningarna i Mellanöstern.

– Aldrig någonsin har samexistensen mellan kristna, judar och muslimer varit så hotad som nu på 2000-talet. Därför är det oerhört viktigt att vi, i stället för att resignera, ser möjligheterna till interreligiös dialog. En sådan dialog kan också befrämja tolkningen av den i våra dagar hårt sargade folkrätten, säger svenska UD:s förre folkrättssakkunnige Bo Theutenberg. För den folkrättsliga dialogens vidare utbyggnad har den katolska kyrkan den största betydelse, framförallt genom den Heliga stolens – alltså påveämbetets – mycket goda relationer till de arabiska folken, menar Theutenberg. Gravriddarordens verksamhet betraktar han som ”olja i maskineriet” mellan religionerna.

– Utan pengarna från vår orden skulle t ex utbildningsväsendet rasa samman. Men vårt arbete har inte bara en ekonomisk betydelse utan också en rent humanitär. Vår personliga närvaro behövs för att stödja och trösta kristna i de alltmer krympande församlingarna.

Under samtalets gång visar det sig att Bo Theutenberg tillhör ännu en katolsk orden med anor från medeltiden, nämligen den suveräna Malteserorden. Den har sitt ursprung i Johanniterbröderna, verksamma i Jerusalem redan på 1000-talet, som sjukvårdare åt pilgrimerna. Orden har en bred karitativ och medicinsk hjälpverksamhet, främst sjukvård och katastrofhjälp. Malteserorden är – p ga av historiska faktorer – folkrättsligt att betrakta som en suverän stat, vilken upprätthåller diplomatiska förbindelser med ett 100-tal stater. Bo Theutenberg är sedan 2003 den suveräna Malteserordens ambassadör i Jordanien. I denna egenskap söker han identifiera de humanitära medicinska hjälpprojekt i Jordanien och Mellanöstern som Malteserorden ekonomiskt kan bidra till. Givetvis är såväl Palestina som Irak av intresse i dessa sammanhang, säger han.

Men just nu är han mest sysselsatt av Gravriddarorden. Han berättar att denna orden står under påvens ledning och har en av kyrkans kardinaler som stormästare, i dag kardinalen Carlo Furno. Ordens storprior är den latinske patriarken av Jerusalem, Michel Sabbah, närvarande vid dubbningsceremonin i Domkyrkan.

För första gången, alltså, en dubbning på svensk mark, med medeltida ritualer. Varför håller man så hårt på dem?

– Historiska ceremonier minner om traditionerna och visar att de gamla värdena håller.

Men man kan väl samla in pengar och ha vänskapliga förbindelser utan bli upptagen i en orden under pompa och ståt?

– Ja naturligtvis, men pompan är inte till för att upphöja enskilda medlemmar utan för att markera deras hängivenhet för påven och deras solidaritet med det Heliga landet, svarar Bo Theutenberg och tillägger:

– Det ligger en djup kristen symbolik i löftet att vara Kristi riddare. Särskilt viktig är följande avsnitt ur ”riddarlöftena”: ”Var tapper och omgjorda dig med detta svärd i vår Herres Jesu Kristi namn och kom alltid ihåg att helgonen har erövrat riken inte med svärd utan med tron”!

Bilder:

1. Riddare och Dam av Gravriddarorden i ordensdräkt. Riddarna av den Heliga gravens av Jerusalem Riddarorden bär ett rött Jerusalemkors på vit dräkt medan en Dam av samma orden bär ett rött kors på svart dräkt. Såväl Malteserorden som den Heliga gravens av Jerusalem Riddarorden behandlar män och kvinnor likvärdigt. Text ur Bo Theutenbergs bok Från den heliga graven till Västergötland. Foto: Gravriddarordens arkiv.

2. Från dubbningsceremonin i Katolska domkyrkan ……………..

Ruta1 Följande lekmän har dubbats som riddare respektive damer av Den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden:
André Acker
Stefan Ahrenstedt
Knut Lyche Arstad
Josef Borbas
Christina Doctare
Sven Gullman
Peggy Lagerström
Anders Lindquist
Talbot Shaw Lindström
Michel Louis
Christina Thomas
Tommy Thulin
Kent Trosander
Davor Zovko

Präster blir inte riddare i orden utan ”ecklesiastiska medlemmar” med uppgift att vara vägledare och andliga rådgivare.
Följande präster har upptagits i orden:
Biskop Anders Arborelius
Biskop William Kenney
Msgr Stjepan Biletic
Msgr Lars Cavallin (storprior, den högste prelaten i det svenska ståthållarskapet)
Fader Krikor Chahin

Ruta 2:
Fakta om Bo Theutenberg:
Utnämndes som attaché i utrikesdepartementet, UD, 1966 och har tjänstgjort i Bagdad, New York och Moskva. Juris doktor och docent i folkrätt 1972. Var UD:s folkrättssakkunnige 1976-87 och professor i folkrätt vid Stockholms universitet. Utnämndes 1982 till ambassadör och har ofta framträtt i den folkrättsliga och säkerhetspolitiska debatten. Var i egenskap av svenska UD:s folkrättsakkunnige med om att 1981-1982 upprätta de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och den Heliga Stolen (Vatikanen). Medlem av biskop Anders ”juridiska råd”. Förordnades 2002 till professor i internationell rätt vid University of Jordan i Amman med speciell inriktning på Mellanöstern och Palestina. Blev år 2003 utnämnd till Malteseordens ambassadör i Jordanien samt samma år Ståthållare för ”Ståthållarskapet Sverige” av Den Heliga gravens av Jerusalems riddarorden.