Nyhetsarkiv 2017

Vår hedersstorprior är Årets svensk

171214 Stockholm Varje år väljer tidskriften Fokus en person som utnämns till Årets svensk. I år är det vår hedersstorprior, kardinal Anders Arborelius OCD KGCHS.

Enligt statuterna ska utmärkelsen utdelas till en person som under året har utmärkt sig genom att göra Sverige bättre samt har visat prov på självständighet och originalitet.

Hans eminens kardinalen har blivit känd som en äkta kristen samt en person med fasta principer och mod. Det är glädjande att igen uppleva att sådana dygder uppskattas i vårt sekulariserade samhälle.

aorets-svensk
Årets svensk, kardinal Anders Arborelius. Foto: ståthållarskapets arkiv.

Ärkebiskop Graubners herdabrev

171201 Olomouc Monsignore Jan Graubner KC*HS, ärkebiskop av Olomouc, metropolit av Mähren och storprior för den tjeckiska ståthållarskapet av den Heliga gravens orden, skrev ett herdabrev inför Advent. Magistraldelegaten i Tjeckien, Jiri Porizka KCHS, översatte herdabrevet till svenska och skickade det till vårt ståthållarskap.

Herdabrevet kan i sin helhet läsas HÄR.

Graubner_dec
Ärkebiskopen Jan Graubner KC*HS. Foto: Dominik Novák

Ståthållarskapet firade Palestinas drottning

171028 Stockholm Ett trettiotal riddare, damer och vänner samlades i domkyrkan för att fira ordens skyddshelgon Palestinas drottning. Firandet av ordens högtid började med den Heliga mässan som firades i domkyrkan. Celebranten var ordens ecklesiastiske ceremonimästare Msgr. Furio Cesare KHGO. Monsignore Cesare sa i sin predikan att man inte ska drunkna i alla plikter som var och en av oss ställer framför sig. Istället måste man stanna och låta sig ledas av Guds egna intentioner och planer för oss. På så sätt kan man uträtta ännu mer och uppnå ett ännu mer meningsfullt liv. Det är särskilt viktigt att, när man väl har lyckats men några små plikter, inte döma de människor som inte har lyckats med samma plikt.

Efter Mässan fortsatte firandet med en mottagning i anslutning till domkyrkan. Den svenske ledamoten av ordens stormagistrat i Rom, H. E. Bo Theutenberg StKHGO, rapporterade om nyheter från ordens ledning.

News-171028-1
Ecklesiastiske ceremonimästaren Msgr. Furio Cesare KHGO predikar i domkyrkan. Foto: Ståthållarskapets arkiv

News-171028-2
Ett trettiotal riddare, damer och vänner närvarade vid firandet av Palestinas drottning. Foto: Ståthållarskapets arkiv

Stormagistratens möte i Rom

171024-26 Rom Ordens stormagistrat höll sitt ordinarie möte i Rom 24-26 oktober i ordens högkvarter i Rom. Stormagistraten diskuterade löpande verksamhetsfrågor, i första hand stöd till Kristna i det Heliga landet. I samband med mötet firade H. Em. stormästaren den Heliga mässan vid S:t Petri grav.

GM-Rom-1710
H. Em. stormästaren firar den Heliga mässan vid S:t Petri grav. Foto: Bo Theutenberg

Bo-Rom-1710-1
Den svenske ledamoten av ordens stormagistrat, H. E. Bo Theutenberg KGCHS, deltog vid stormagistratens oktobermöte. Foto: ståthållarskapets arkiv

Ståthållarskapets första rådsmöte i Danmark

170929-30 Köpenhamn Ståthållarskapet Sverige Danmark höll under helgen sitt första rådsmöte i Danmark, under ledning av H. E. ståthållaren. Rådsmötet hölls i Vår Frus Kloster utanför Köpenhamn. Vid mötet har nya riktlinjer för ståthållarskapets arbete antagits. Flera beslut som berör ståthållarskapets framtid har fattats. Bland annat kommer ståthållarskapets aktiviteter att bedrivas i både Sverige och Danmark.

Raodsmoete-Vor-Frue-170930-75
Ståthållarskapets högsta ledning höll mötet i Danmark. Foto: Frode Lundsten

Konsistorium och de europeiska ståthållarnas möte

170627-28 Rom Den Heliga gravens av Jerusalem riddarordens europeiska ståthållare håller ett möte i ordens representativa högkvarter. I mötet deltar den svenske medlemmen av ordens Stormagistrat professor Bo Theutenberg KGCHS samt ståthållarskapet Sverige-Danmarks nye ståthållare Tommy Thulin KC*HS.

Ordens mångårige generalguvernör greve Agostino Borromeo avtackades den 27 juni. Vid detta tillfälle förlänades han storkorset av den påvliga S:t Gregoriusordenen för sina utomordentliga insatser för de kristnas överlevnad i det Heliga landet. Ordensinsignier överlämnades av den heliga stolens statssekreterare kardinal Pietro Parolin.

gm-170627
Ordens mångårige generalguvernör greve Agostino Borromeo mottar storkorset av påvliga S:t Gregoriusorden. Foto: Bo Theutenberg

Mötet sammanfaller med konsistorium i Peterskyrkan då påven Franciskus upphöjer biskopen av Stockholms katolska stift tillika hedersstorpriorn Anders Arborelius OCD till kardinal.

Kardinalen-kors-enh-25
Biskopen av Stockholms katolska stift tillika ståthållarskapets hedersstorprior Anders Arborelius OCD utnämns idag till kardinal. Som kardinal upphöjs han till storkorsriddare av den Heliga graven. Biskopens vapen med kardinal- och ordens insignier. Bild: Davor Zovko

Under samtal med H. E. Bo Theutenberg och H. E. Tommy Thulin, uttryckte kardinalstatssekreteraren stor glädje över att få välkomna biskop Anders Arborelius i kardinalernas krets. Han hänvisade till påvens ekumeniska besök i Lund förra året som han betecknade som ”magnificent” då man hade haft tillfälle att mer lära känna biskop Arborelius samt höra om dennes arbete och roll i ett i övrigt sekulariserat land. Han kommer att göra stor nytta i kardinalskollegiet underströk påvens främste kardinal i det påvliga ledningsorganet Kurian. Ett mycket intressant uttalande och indikation om hur man ser på kardinal Arborelius kommande roll i kardinalskollegiet.

kardinalen-Stormaestaren-2017-06-29
H. Em. Anders kardinal Arborelius tillsammans med H. Em. stormästaren. Foto: John Bateman

kardinalen-hedersstaoth
Hans Excellens storkorsriddaren Bo Theutenberg, ledamot av ordens stormagistrat tillika hedersståthållare, gratulerar kardinalen efter utnämningen. Foto: ståthållarskapets arkiv

Msgr Lars Cavallin har avlidit

170618 Borås Katolskakyrkan i Sverige meddelar att Monsignore Lars Cavallin avled i morse på Kristi kropps och blod högtid, den 18 juni på Borås lasarett.

Monsignore Cavallin var Ordens förste storprior i Sverige.

Vi ber för msgr Lars Cavallin och hans närmaste.

Må han vila i frid

Msgr-Cavallin-40-aor

Anders kardinal Arborelius!

170521 Rom Påven Franciskus utnämnde fem nya kardinalen som den 28 juni får sina röda kardinalinignierna. En av de nyutnämnda kardinalerna är vår hedersstorprior, biskop Anders Arborelius! Ståthållarskapet Sverige-Danmark har med stor glädje mottagit nyheten om biskop Anders utnämning till kardinal.

Vi önskar Hans Eminens många år i Herrens tjänst, fyllda med välsignelse och framgångar!

biskup

Stormagistratens sammanträde: ny generalguvernör utnämnd

170503-04 Rom Den svenske ledamoten av Stormagistraten H E Bo Theutenberg KGCHS deltog i Stormagistratensmöte i Rom 3-4 maj 2017. Efter mötets avslut meddelade Theutenberg följande:

– Det kan med glädje konstateras att vår orden lyckats slå rekord i inkomst- och insamlingsverksamheten till det Heliga landets fromma. Inkomster har stigit från 100 milj SEK år 2010 till 170 milj SEK år 2016.

Bo Theutenberg meddelar vidare att den mångårige Generalguvernören i den Heliga Gravens av Jerusalem riddarorden greve Agostino Borromeo avgår per den 1 juli och efterträds av greve Leonardo Visconti di Modrone, tidigare italiensk diplomat och ambasssdör.

2017-05-04 19.27.46
H. Em. Stormästaren tillsammans med den avgående generalguvernören H. E. greve Agostino Borromeo. Foto: Bo Theutenberg

2017-05-04 21.45.07
Den nyutnämnde generalguvernören H. E. greve Leonardo Visconti di Modrone. Foto: Bo Theutenberg

Ordens dag

170421 Stockholm Ståthållarskapets riddare och damer samlades vid pastoralcentret Johannes Paulus II  till ordens dag. Ordens dag började med den Heliga mässan som firades av ståthållarskapets storprior koadjutor, Msgr Stjepan Biletic KCHS. Efter mässan fanns det tid för samvaro och diskussion om aktuella frågor.

Stormästarens Påskhälsning

170412 Rom Stormästarens Påskmeddelande kan läsas på stormagistratens hemsida.

En magnifik investitur

170210-11 Stockholm Ståthållarskapet Sverige-Danmark av den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden firade helgen 10-11 februari sin första investitur. Investituren ägde rum i S:t Eriks domkyrka i Stockholm. Firandet inleddes fredagen den 10 februari med en s.k. vigiliegudstjänst under ledning av ståthållarskapets storprior, biskop Anders Arborelius OCD KC*HS.

Enligt ordens urgamla tradition skall den/de som dubbas till riddare, tillbringa natten innan sin dubbning i vaka (lat. vigilia), bön och kontemplation. Idag består vigilian av en gudstjänst som firas kvällen innan investituren och som utgör det sista steget i kandidatens förberedelse för livet som riddare/dam. Kandidaten får ännu en påminnelse om vad livet som medlem i Orden innebär. Under gudstjänsten undertecknar kandidaten ett dokument med löften inför dubbningen. Efter undertecknandet välsignas kandidatens mantel och insignier.

Biskop Anders sa i sin predikan att en riddare och en dam inte bara ska stödja kyrkan i det Heliga landet, utan även vara en föredömlig person i vardagen. Som ordensmedlem blir man på ett särskilt sätt förenad med kyrkan.

Under investituren den 11 februari upptogs, under traditionsenliga och högtidliga former, tre nya riddare, två nya damer samt två andliga ledamöter i ordens gemenskap.

Huvudcelebrant vid den Heliga mässan med investitur var ordens stormästare, H. Em. Edwin Frederick kardinal O’Brien. Biskop Anders Arborelius, biskop Czeslaw Kozon fyra ordens präster, inklusive de två nyutnämnda, samt ett antal andra präster, koncelebrerade den heliga mässan. Musiken framfördes av organisten Ulf Samuelsson barytonsolisten Davor Zovko samt medlemmar av domkyrkans ungdomskör, under ledning av kantorn Elisabeth von Waldstein.

Vid investiturmässan deltog ståthållarskapets riddare och damer, Kungl. Maj:ts Ordens ordenskansler H. E. Ingemar Eliasson och vicekanslern prof. Staffan Rosén, representanter från ordens stormagistrat i Rom, ståthållaren i Spanien H. E. Erico Maz Lopez, representanter från ordens ståthållarskap i Norge, representanter från Suveräna Malteserorden, diplomater, representanter från ett antal organisationer, familjer och vänner till de nya riddarna och damerna samt andra gäster.

I sin predikan sa stormästaren att ordens medlemmar har en stark förkärlek till det Heliga landet. Jerusalem har en särskild betydelse i våra liv. Men orden har också en gammal tradition som djupt präglar vår kultur.

Investiturmässan följdes av en mottagning och festmiddag i domkyrkosalen. Här gavs tillfälle till festlig och glad samvaro med ordens stormästare, medlemmar, vänner och gäster.

Under middagen hölls flera tal. Middagen avslutades med att regenten ad interim, H. E. Bo Theutenberg KGCHS, meddelade att hans ettåriga uppdrag är fullföljt. Han meddelade vidare att följande utnämningar gjorts av H. Em. Stormästaren som personligen överlämnade utnämningsdekreten till de nyutnämnda. Till ny Ståthållare utnämndes Tommy Thulin KC*HS. I samband med sin avgång som ståthållarskapets Storprior utnämndes biskop Anders Arborelius OCD till Hederstorprior. Till ny Storprior utnämndes biskop Czeslaw Kozon, biskop av Köpenhamn. Till Coadjutor Storprior utnämndes monsignore Stjepan Biletic. Regenten a i avslutade med att tacka alla för detta år samt önskade ståthållarskapet lycka till med den nya ledningen. Själv avsåg han att ägna sig åt sin fortsatta roll som medlem av ordens Stormagistrat i Rom, avslutade Regenten a i.

inv5_C-20
H. Em. stormästaren tillsammans med riddare och damer av det svensk-danska ståthållarskapet. Foto: Johan Olsson

IMG_0186
H. Em. stormästaren överlämnar utnämningsdekret till H. E. Tommy Thulin, ståthållarskapets nye ståthållare. Foto: Fredrik Vahlquist.

Vår orden officiellt mottagen av Kungl. Maj:ts Orden

170210 Stockholm Den Heliga gravens ordens delegation, ledd av H. Em. stormästaren personligen, mottogs idag av Kungl. Maj:ts Orden (KMO) på Kungl. Slottet. Värd för ceremonin var Kungl. Maj:ts Ordenskansler, H. E. Ingemar Eliasson åtföljd av Ordens vicekansler, prof. Staffan Rosén samt flera ämbetsmän. I Heliga gravens ordensdelegation ingick det svenskt-danska ståthållarskapets regent ad interim, H. E. Bo Theutenberg, det svenskt-danska ståthållarskapets storprior H. E. biskop Anders Arborelius samt kanslern Davor Zovko. Ordnarna förnyade uttryck av ömsesidig uppskattning och vänskap. H. Em. Stormästaren belönade utvalda personer med ordens meritkors i olika klasser. Ordenskanslern Ingemar Eliasson förlänades meritordens högsta klass.

Foto-C-Göran-Carlsson-1602-pr-30
Gemensamt foto med H. Em stormästaren, vid Kristusmonogrammet som ingår i Serafimersordens insignier. Foto: Clas-Göran Carlsson.

IMG_0181
H. E. Ordenskanslerns välkomsttal vid lunchen. Foto: Davor Zovko

IMG_0182
H. Em. Stormästarens tacktal. Foto: Davor Zovko

IMG_0180

IMG_0183
H. E. Bo Theutenbergs anförande och meddelande om förläning av förtjänstorden. Foto: Davor Zovko.

Foto-C-G-Carlsson-1680-pr-30
H. Em. stormästaren förlänar Förtjänstorden i högsta klass till H. E. Ingemar Eliasson, Ordenskansler vid Kungl. Maj:ts Orden. Foto Clas-Göran Carlsson.

Riddaren Bernt Karlsson utnämnd till kommendör

170207 Stockholm Medlemmen av ordens Stormagistrat och Regent ad interim, Hans Excellens Bo Theutenberg KGCHS, överlämnade idag kommendörskorset av den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden jämte utnämningsdekret till ståthållarskapets mångårige medlem Bernt Karlsson som erkänsla för dennes insatser till fromma för det Heliga landet och troget medlemskap. Utnämningen till kommendör var en speciell hedersbevisning av ordens stormästare kardinal Edwin Frederick O’Brien.

IMG_0178

Välkomna till högtidlig investitur!

Inbjudningskort

170109 Stockholm Ordens regent för Sverige och Danmark, H. E. storkorsriddaren Bo Theutenberg välkomnar alla människor av god vilja till

ORDENS HÖGTIDLIGA INVESTITUR!

Investituren äger rum den 11 februari 2017, kl. 17.00, i S:t Eriks katedral i Stockholm.

Detta är ståthållarskapets elfte investitur och första efter det svenska ståthållarskapets utvidgning till ståthållarskap för Sverige och Danmark.

Investiturceremonierna börjar fredagen den 10 februari med en s.k. vigiliegudstjänst. Huvudcelebrant är H. E. biskop Anders Arborelius, ordens storprior i Sverige och Danmark. Under gudstjänsten hålls förböner för orden och för de kandidater som skall dubbas till riddare och damer av den Heliga graven. Kandidaterna undertecknar dessutom personliga skriftliga deklarationer med ordenslöften. De blivande riddarnas insignier (ordenstecken) samt mantlar välsignas. Tidigare innebar vigiliegudstjänst en hel natt i vaka (lat. vigilia). Idag är det en kort men högtidlig kvällsgudstjänst. Vid vigiliegudstjänsten deltar i huvudsak ordensmedlemmar samt kandidater.

Lördagen den 11 februari kl. 17.00 äger pontifikalmässan med den högtidliga investituren rum i Sankt Erikss domkyrka i Stockholm. Huvudcelebrant samt förrättare av investituren är H. Em. Edwin kardinal O’Brien, ordens stormästare. H. E. biskop Anders Arborelius OCD KC*HS koncelebrerar, tillsammans med ett antal präster.

Vid investituren avger de blivande riddarna sina högtidliga löften muntligen, inför stormästaren och altaret och i närvaro av sina släktingar och vänner, ordens bröder och systrar samt hela församlingen. Riddarna dubbas genom de traditionella svärdsslagen, damerna utnämns genom traditionell påläggning av krucifix. De nya riddarna och damerna behängs med ordens halskors varefter de ikläds ordensmanteln (därav ordet investitur).

Årets investitur har historisk betydelse. Riddare av den Heliga graven dubbas för första gång i det nya ståthållarskapet Sverige-Danmark, som har växt ur ståthållarskapet Sverige, instiftat 2003. Dessutom utnämns ordens förste ståthållare för Sverige och Danmark samt andra funktionärer.

Pontifikalmässan med den högtidliga investituren är öppen för familjemedlemmar, vänner och för särskilt inbjudna gäster. Regenten hälsar även alla människor av god vilja välkomna till investiturmässan (dock i mån av lediga platser i Sankt Eriks katedral).