Nyhetsarkiv 2016

Mässa med storpriorn

161207 Stockholm Under ledning av Regenten ad interim och medlemmen av Stormagistaten i Rom, H. E. Bo Theutenberg, samlades medlemmar av den Heliga gravens av Jerusalem riddarordens svenskt-danska ståthållarskap för att i Domkyrkans krypta fira den Heliga mässan med Storpriorn H. E. biskop Anders Arborelius OCD. Eftersom detta var den sista mässan som firades under ledning av Regenten – som i samband med den kommande investituren 10-11 februari nedlägger sitt interimsarbete som Regent – avtackades han av biskop Anders Arborelius för gjorda insatser. Här nämnde biskopen särskilt tillskapandet av det det nya ståthållarskapet Sverige-Danmark, vilket får större kapacitet att verka för den kristna befolkningens liv och överlevnad i det Heliga landet. Vid den efterföljande sammankomsten i S.t Eriks valv berättade Regenten om den kommande investituren den 10-11 februari då ett antal riddare och damer kommer att upptas i orden under Stormästarens kardinal Edwin Frederick O’Briens ledning. En ny ordinarie ståthållare tillsätts i samband med investituren, meddelade Regenten.

2016-12-09-00-35-58_resized

Ståthållarskap Sverige-Danmark grundat

161116 Stockholm H. E. Bo Theutenberg KGCHS mottog två dekret genom vilka det gemensamma ståthållarskapet Sverige-Danmark grundas. Till följd av de allt större krav som ställs på vår orden och dess (inte minst) stora ekonomiska ansvar för det latinska patriarkatet i Jerusalem, har ordens stormästare – efter godkännande av storpriorn biskop Anders Arborelius OCD i Stockholm och biskop Czeslaw Kozon i Köpenhamn – beslutat att grunda det nya ståthållarskapet Sverige-Danmark. H. E. Bo Theutenberg KGCHS, medlem av ordens stormagistrat, utnämns till regent ad interim för det nya ståthållarskapet. Orden behöver fler medlemmar som kan stödja våra kristna bröder och systrar i det Heliga landet och som är beredda att “på enklaste sätt” enskilt eller i grupp bege sig till det Heliga landet för att även genom sin blotta närvaro styrka de trosbröder och -systrar som har det väldigt svårt. Vi i Sverige är mycket tacksamma för detta och mottar med glädje de danska medlemmarnas entusiasm och arbetsvilja för vår ordens bästa.

dekret-2016-1-50 dekret-2016-2-50
Bild: Ståthållarskapets arkiv.

Mässa med storpriorn

161109 Stockholm Trots århundradets snökaos hade några tappra riddare förenat sig med Regenten ad interim H. E. Bo Theutenberg i firandet den heliga mässan i Domkyrkans Krypta, där Ståthållarskapets storprior, H. E. biskop Anders Arborelius OCD, var celebrant med mosignor Furio Ceasre som concelebrant. Vid ett möter efteråt redogjorde Regenten för Stormagistratens möte i Rom nyligen, där diskussionen gällde hur orden ytterligare kan öka sin ekonomiska och andliga kapacitet för att bistå de kristna i det Heliga landet. Genom ökat antal medlemmar och ökade donationer stärks ordens kapacitet i det Heliga landet, underströk Regenten.

20161109_184026

Påven i Sverige

161031-161101 Lund, Malmö Den helige fadern besökte Sverige för att, tillsammans med de protestantiska kyrkorna, uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen samt verka för kristnas större enhet. Påven har också firat den Heliga mässan i Malmö. Stockholms katolska stift har rapporterat från påvens historiska besök i Sverige.

Det Svenske Statholderskab repræsenteret ved investituret i Braga

161029-30 Braga Portugal Det Svenske Statholderskab var repræsenteret ved investituret i Braga (Portugal) den 29-30 oktober 2016 ved ridder KHS Jan Kyrre Berg Friis fra København. Lørdag den 29 begyndte med møde for alle i kapitlet – her skulle alle de 19 kandidaterne hver i sær komme op og redegøre for sine motivationer for at blive medlem af vores orden. Derefter var der stor lunch i middelaldersalen (Universitetet i Minho). Sent lørdag aften blev så vigilie gennemført i den meget smukke Capela dos Reis, der er en del af Claustro da Sé de Braga. Søndagen begyndte med en kortege hvor kandidaterne, alle damer og riddere gik til katedralen Sé Primacial. Efter ceremonien blev alle kørt til Hotel do Elevador til lunch og taler. Investituret i Braga fik besøg fra Spaniens begge statholderskab (Occidental og Oriental), samt fra Grand Magisterium ved H.E. StKHGO Giorgio Moroni Stampa.

5-tale
Ridder KHS Jan Kyrre Berg Friis fra København fremsiger en hilsen fra vor egen regent ad interim og medlem af Grand Magisterium Bo Theutenberg. Foto: privat.

Stormagistratens möte i Rom pågår

161026 Rom Stormagistratens möte 25-27 oktober i Rom har nu inletts med överläggningar om situationen i det Heliga landet där den Heliga gravens riddarorden bär det ekonomiska huvudansvaret för det latinska Patriarkatets verksamhet vars arbete är koncentrerat på de kristnas liv och överlevnad. För första gången deltar den nye Pro-Patriarken, ärkebiskop Pierbattista Pizzaballa, i stormagistratens möte.

img_2357-pr
Stormagistratens möte leds av H. Em. stormästaren. Foto: Bo Theutenberg

pb-och-bo
Regenten ad interim och ledamoten av ordens stormagistrat, H. E. Bo Theutenberg KGCHS, tillsammans med pro patriarken och storpriorn, H. E. ärkebiskopen Pierbattista Pizzaballa, i ordens högkvarter. Foto: ståthållarskapets arkiv.

img_2369-pr
H. Em. stormästaren och H. E. storpriorn firar den Heliga mässan i Maria Regina kyrkan i Rom. Foto: Bo Theutenberg.

Ståthållarskapet firade den Heliga mässan tillsammans med ståthållarskapet Finland

160921 Djursholm I samband med det finska ståthållarskapets pilgrimsresa till Sverige träffades de finska och de svenska damerna och riddarna för att gemensamt fira den Heliga mässan.

2016-09-24-13-18-34_resized

Mässan firades av H. E. biskop William Kenny KC*HS som också är ordens medlem och som har dubbats till riddare 2004 i Stockholm.

screenshot_2016-09-24-13-02-50

I sin homilia talade biskop Kenny om barmhärtighet. När Jesus kallade Matteus då ville Han att Matteus ska följa honom direkt, sådan som han var, med alla sina brister och förtjänster. Barmhärtighet innebär att man har förståelse för andra människors sätt att vara och handla. Människors handlingar påverkas av livsvillkor som inte alltid är de bästa. Man ska också vara barmhärtig mot sig själv.

 

Heliga mässan firades igen efter sommaruppehållet

160907 Stockholm Efter sommaruppehållet samlades ståthållarskapets riddare och damer igen i domkyrkans krypta, under ledning av regenten ad interim, H. E. Bo Theutenberg KGCHS, för att tillsammans fira den Heliga mässan. Mässan firades av H. E. biskop Anders Arborelius OCD KC*HS, ståthållarskapets storprior. Detta var ståthållarskapets första sammankomst efter sommaruppehållet.

sthlm-160907-1-20
Bild: Ett tiotal riddare och damer närvarade vid sammankomsten. Foto: Joseph Farran.

Ordens hemsida med egen subdomän

160628 Rom Ordens stormästare H. Em. Edwin kardinal O’Brien invigde idag ordens nya hemsida registrerad med egen subdomän inom .va-domänen:

http://www.oessh.va

Sidan publiceras på fem språk: engelska, italienska, tyska, spanska och franska.

De europeiska ståthållarnas möte i Rom

160627 Rom H E Bo Theutenberg KGCHS deltar nu dels i sin egenskap av medlem av Stormagistraten samt i sin egenskap av Regent ad interim över Ståthållarskapet Sverige i the European Lieutenants’ Meeting 27-28 June 2016. Detta leds av stormästaren kardinal Edwin Frederick O’Brien. Mötet syftar till genomgångar av ståthållarskapens och den Heliga gravens ekonomiska bidrag till det Heliga landet samt dess totala verksamhet där.

Det förtjänar nämnas att ordens totala bidrag till det Heliga landet 2015 uppgick till 140 472 319 SEK. De största bidragsgivarna är de amerikanska ståthållarskapen med 1000-tals medlemmar. Dessa är dock inte representerade här idag i Rom utan enbart de europeiska ståthållarskapen och (mindre) s k Magistrala delegationer. De sju italienska ståthållarskapen med 1000-tals medlemmar bidrar med 22,3 milj SEK och Tysklands stora ståthållarskap med 16,5 milj SEK. Det svenska ståthållarskapet med sitt fåtal medlemmar bidrog 2015 med 255 000 kr, vilket emellertid placerar det svenska ståthållarskapets per capita-bidrag bland de främsta. Uppmärksammas skall att donationer och olika former av bidrag från utomstående organisationer och personer år 2015 uppgick till inte mindre än ca 21 milj SEK.

Det finns därför anledning påpeka att Ståthållarskapet Sverige framför sin stora tacksamhet för både små och stora donationer och bidrag till ordens viktiga verksamhet i det Heliga landet. Bidrag kan sättas in på Ståthållarskapets bankgiro 5828-7640.

Rom-1606
Foto: Ståthållarskapets arkiv.

Mässa och sammankomst innan sommaruppehållet

160601 Stockholm Åter firade ståthållarskapet den 1 juni den heliga mässan i Kryptan i
Domkyrkan. Sammankomsten leddes av ståthållarskapets Regent ad interim,
medlemmen av Stormagistraten i Rom H E Bo Theutenberg KGCHS. Mässan firades
av Ståthållarskapets Storprior H E biskop Anders Arborelius OCD, KC*HS, med
monsignor Stjepan Biletic, KCHS, ståthållarkapets ecklesiastiske
ceremonimästare, som concelebrant.

Under mässan meddelade biskopen den glada
nyheten att påven Franciskus kommer att förlänga sin annonserade vistelse i
Sverige ytterligare en dag, då han efter den ekumeniska gudstjänsten i Lund
den 31 oktober kommer att fira katolsk mässa i Malmö den 1 november 2016.
Som varande en påvlig orden med säte i Vatikanen gläder sig riddarna och
damerna av den Heliga Gravens av Jerusalem riddarorden att få delta i mässan
med påven.

IMG_1930
Foto: Joseph Farran

Vid det efterföljande ordenssammankomsten i S:t Eriks valv i
Domkyrkan erinrade Regenten åter om Gravriddarnas 1000-åriga historia i det
Heliga landet, där det f n gäller för orden att ansvara för stora ekonomiska
bidrag till den hotade kristna befolkningen. Vare sig pengar eller
personella resurser räcker till i dagens katastrofala läge. Det behövs mer
pengar för att kunna bidra till den kristna befolkningens dagliga uppehälle
samt fler personer och understödjare som rent fysiskt kan befinna sig i det
Heliga landet och utföra olika slag av hjälparbeten. Regenten vädjade till
fler katoliker att ansluta sig till orden för att på så sätt bidra till
uppfyllandet av ordens primära syften. Regenten avslutade med att påpeka att
detta var den sista mässan före sommaruppehållet. Mässorna under hösten 2016
hålls kl 18 på samma plats onsdagen den 7 september, tisdagen den 11
oktober, onsdagen den 9 november samt onsdagen den 7 december. Nästa
investitur avhålls fredag-lördag den 10-11 februari 2017 i Domkyrkan.
Regenten önskar alla medlemmar och vänner en glad sommar men med uppmaningen
att tänka på den svåra situationen i det Heliga landet.

Ståthållarskapet firade ännu en mässa i Påsktiden

160504 Stockholm På Kristi himmelsfärdsdags afton samlades ståthållarskapets medlemmar igen för att fira den Heliga mässan. Sammankomsten, som ägde rum i pastoralcentret Johannes Paulus II, leddes av ståthållarskapets regent ad interim, H. E. Bo Theutenberg KGCHS. Ståthållarskapets storprior, H. E. biskop Anders Arborelius OCD KC*HS, firade mässan tillsammans med Pater Fredrik Emanuelson OMI KHS.

20160504_183357_resized
Foto: Davor Zovko

Vid det efterföljande mötet redogjorde Regenten för vad som sades under Stormagistratens i Rom senaste möte i april. Den katastrofala situationen för den kristna delen av befolkningen i det Heliga landet ställer dramatiskt ökade ekonomiska och personella krav på den Heliga Gravens av Jerusalem riddarorden vilken sedan 1800-talet utgör den ekonomiska ryggraden för den latinske Patriarkens av Jerusalem verksamhet i området bl a på skol- och undervisningsonrådet. Det förtjänar framhållas, sade Regenten, att i flera av de av Patriarken drivna skolorna inte mindre än 45 % av eleverna är muslimer. Patriarkatets skolsystem utgör således en god grogrund för dialog och förståelse mellan religionerna.
Situationen i området kräver inte bara mer pengar utan också rent stöttande fysisk närvaro hos trosbröderna i det Heliga landet. Att helt enkelt vara där och dela befolkningens vedermödor. I syftet att underlätta möjligheten till ökad rent fysisk närvaron i Heliga landet – inte minst från unga katolikers sida – sänker det svenska ståthållarskapet avgiften vid inträde i den Heliga Gravens av Jerusalem riddarorden för denna kategori av kandidater. Orden behöver god återväxt från unga katolikers sida och vill gärna se ökad aktiv närvaro i orden från dessas sida. Ordens verksamhet i Heliga landet spänner över en tidsrymd av 1000 år och förenar dåtid med nutid.

Ståthållarskapet Sverige som bidrog till ordens etablering i Tjeckien, deltog i ordens första investitur på tjeckisk mark

160416-17 Olomouc Ståthållarskapets Regent ad interim och medlemmen av Ordens stormagistrat i Rom H. E. Bo Theutenberg KGCHS, Hederståthållaren H. E. Stefan Ahrenstedt KGCHS samt riddarna Jörgen Boesen från Köpenhamn och Joseph Farran från Stockholm deltog i den nybildade tjeckiska magistrala delegationens första investitur i Olomouc i Mähren. Den nye tjeckiske magistrale delegaten Dr Jiri Porizka föddes i Tjeckoslovakien men flydde till Sverige efter det kommunistiska aktövertagandet 1968. Efter 40 år i Sverige återflyttade han efter sin pensionering till Tjeckien. I tätt samarbete med den svenske hedersståthållaren Stefan Ahrenstedt har han – som en gärd av tacksamhet mot Sverige – under fyra års tid arbetat för upprättandet av en tjeckisk gren av den Heliga Gravens av Jerusalem riddarorden med allt gott detta för med sig i det Heliga landet. Målet förverkligades vid investituren i S:t Wenzelskatedralen i Olomouc den 17 april 2016, vilken förrättades i av ordens Stormästare Kardinal Edwin Fredrick O´Brien.

På traditionellt sätt föregicks investituren av den s k vigilian (den gamla riddarvakan) som hölls i Ärkebiskopspalatset, vilket har rötter ner till 1100-talet. I sitt tal under den lunch som efter investituren gavs av Mährens ärkebiskop Jan Graubner framhöll H. E. Theutenberg att även om orden fortsätter tillämpa sin medeltida riddarsymbolik den i högsta grad är relevant för dagens situation i det Heliga landet (omfattande Palestina, Israel, Jordanien och Cypern) där riddarna av den Heliga graven utgör den ekonomiska ryggraden för den latinske (katolske) Patriarkens av Jerusalem samhällsuppehållande verksamhet i en för de kristna mycket svår tid. Det är genom ett utökat antal lokala ståthållarskap och magistrala delegationer som nya betalande medlemmar knyts till ordens redan existerande ca 28 000 medlemmar världen över. För närvarande kan ca 14 milj EUR per år överföras från ordens medlemmar till den latinske patriarken, ett väsentligt bidrag till att förbättra förhållandena i det Heliga landet syftande till att förmå den kristna befolkningen att kvarstanna i området. De senare åren har kännetecknats av en exodus av kristna från det område där kristendomen uppkom för 2000 år sedan.

Investitut Prag 7 april 2016-2
Foto: Ståthållarskapets arkiv

Ståthållarskapet firade Heliga mässan i Påsktid

160411 Stockholm Ståthållarskapet Sverige samlades igen under ledning av regenten ad interim, för att gemensamt under Påsktiden fira den Heliga mässan. Påsktiden firas inom Kyrkan fram till Pingst.

20160411_183308_resized_1
Foto: Davor Zovko

Mässan celebrerades av ståthållarskapets ceremonimästare, msgr. Stjepan Biletić KCHS. Storprior koadjutor emeritus, Pater Fredrik Emanuelson OMI KHS, koncelebrerade.

20160411_182006_resized_1
Foto: Davor Zovko

I anslutning till mässan överlämnade regenten ad interim, H. E. Bo Theutenberg KGCHS, ordens högsta förtjänstmedalj, Jerusalempalmen i guld, till Pater Fredrik Emanuelson KHS. Pater Fredrik belönas för flera års arbete som ståthålkarskapets storprior koadjutor.

20160411_183108_resized_2
Foto: Davor Zovko

Förutom flera medlemmar närvarade även två av ordens vänner vid sammankomsten.

Efter mässan samlades alla närvarande till ett möte.

20160411_191608_resized_1

Glad Påsk!

Skärtorsdag 160324 Trosa Ståthållarskapets regent ad interim, H. E. Bo Theutenberg KGCHS, önskar alla riddare, damer, vänner och människor av god vilja, en Glad och Välsignad Påsk! Må Vår Uppståndne Herre bringa igen ny glädje i allas liv!

Ståthållarskapets reträtt i Marielund

160318-19 Marielund På S:t Josefs dag avslutades ståthållarskapets två dagars reträtt i Marielund. Reträtten avslutades med den Heliga mässan celebrerad av msgr. Furio Cesare.

Ståthållarskapets regent ad interim, Pater Klaus Dietz samt femton riddare och damer deltog i reträtten.

Marielund-alla-25
Foto: Ståthållarskapets arkiv

Under reträtten genomfördes också ordensmöte under vilket regenten ad interim, H. E. Bo Theutenberg KGCHS, berättade om kommande aktiviteter i ståthållarskapet.

regenten-marielund
Foto: Davor Zovko

Regenten har också framfört hälsningar från H. Em. stormästaren som också har förlänat två utnämningar.

20160319_193118

Kommendören Tommy Thulin befordrades till kommendör med stjärna.

20160319_193021

Kommendören med stjärna Stefan Ahrenstedt befordrades till storkorsriddare. Stefan Ahrenstedt utnämndes också till hedersståthållare.

Reträttens huvudpunkter under båda dagarna var betraktelser med barmhärtighet som huvudtema, under ledning av Pater Klaus Dietz.

Pater Klaus Dietz föreläste för riddare och damer om flera teman: Jubelåret och barmhärtighet, kroppsliga barmhärtighetsgärningar, andliga barmhärtighetsgärningar. Två pass reserverades för fördjupning kring två berättelser ur Bibeln: den förlorade sonen och den barmhärtige samariern.

20160320_004434
Foto: Sven Aulin

Påven Franciskus och patriarken Kirill utfärdade gemensam deklaration

160212 Havana Påven Franciskus och ryske patriarken Kirill träffades idag i Havana där de skrev under en gemensam deklaration.

Deklarationen, som består av trettio punkter, berör många samhällsfrågor. Hela deklarationen kan läsas på Vatikanradions hemsida.

Ny ledare för det svenska ståthållarskapet

160210 Stockholm Medlemmen av ordens Stormagistrat i Rom, H. E. Bo Theutenberg KGCHS, leder nu det svenska ståthållarskapet av den Heliga gravens orden, i egenskap av regent ad interim.

Regent
Foto: Davor Zovko

Helige fadern besöker Sverige!

160125 Stockholm Tidskriften Signum meddelar att påven Franciskus besöker Sverige i oktober 2016.

Artikeln kan läsas här.

Ordens storpriors nyårspredikan

160101 Jerusalem. H. S. patriarken av Jerusalem, som ex officio är storprior av den Heliga gravens orden, levererade idag, på Nyårsdagen tillika Maria Guds moders högtidsdag, sin nyårspredikan i det Latiska patriarkatets katedral i Jerusalem. I sin predikan citerar patriarken bl. a påven Johannes Paulus II som sa att ondskan inte är en opersonlig kraft, utan resultat av människans fria vilja. Patriarken betonade också hur viktiga kristna värderingar är i dagens värld där våld och ytliga och destruktiva värderingar syns mest.

Predikans text kan i sin helhet läsas på det Latiska patriarkatets hemsida.