Nyhetsarkiv 2014

En historisk investitur

2014 11 09 Stockholm Ståthållarskapet Sverige av den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden genomgörde helgen 7-8 november en historisk investitur av nya Riddare av den heliga graven. Firandet av årets investitur inleddes fredagen den 7 november med en vigiliegudstjänst under ledning av storprior koadjutor p. Fredrik Emanuelson KHS.
Enligt ordens urgamla tradition skall den/de som dubbas till riddare, tillbringa natten innan sin dubbning i vaka (lat. vigilia), bön och kontemplation. Idag består vigilian av en gudstjänst som firas kvällen innan investituren och som utgör det sista steget i kandidatens förberedelse för livet som riddare. Kandidaten får ännu en påminnelse om vad livet som medlem i Orden innebär. Under gudstjänsten undertecknar kandidaten ett dokument med löften inför dubbningen. Efter undertecknandet välsignas kandidatens mantel och insignier.

Under investiturmässan lördagen den 8 november upptogs, under traditionsenliga och högtidliga former, två nya riddae i Ordens gemenskap. Det som gör årets investitur historisk är faktum att båda riddarna kommer från Danmark. Genom årets investitur har således en grund för ett danskt ståthållarskap lagts.

Huvudcelebrant vid den Heliga mässan med investitur var storpriorn H. E. biskop Andres Arborelius OCD KC*HS. Storpriorn koadjutor, Pater Fredrik Emanuelson KHS koncelebrerade. Under mässan framfördes musik av organisten Leylie Yekta tillsammans med den engelska församlingens kör. Då Investiturmässan firades inom ramen för den engelska församlingens mässa, sjöngs alla psalmer på engelska. Även den första läsningen lästes på engelska. Eftersom ordens investiturer gästas regelbundet av utländska gäster, blev det engelska språket ett välkommet inslag i firandet av investituren. En gemensam Mässa har även lett till att en närmare kontakt mellan ståthållarskapet och den engelska församlingen har utvecklats.

Vid investiturmässan deltog, förutom ståthållarskapets riddare och damer, även gäster, välgörare och vänner till Orden och ståthållarskapet, samt representanter från andra ståthållarskap och andra katolska och påvliga riddarordnar. Ordens stormagistrat i Rom representerades av stormagistratens ledamot, storkorsriddaren H. E. Bo Theutenberg.

Biskop Anders talade i sin predikan om att Kyrkans alla medlemmar har en speciell uppgift at uträtta. Att vara en god kristen och en förebild kräver ibland mod men att leva som en förebild är det enda alternativet för en Kristi riddare. Biskopen har sammanfattat sin predikan även på engelska.

Investiturmässan följdes av en mottagning och festmiddag i domkyrkosalen. Här gavs tillfälle till festlig och glad samvaro mellan Ordens medlemmar, vänner och gäster. Ledamoten av ordens stormagistrat, H. E. storkorsriddaren Bo Theutenberg framförde stormästarens hälsning till alla närvarande. H. E. Bo Theutenberg påminde alla om faktum att det svenska ståthållarskapet redan har hjälpt den norska magistrala delegationen att etablera sig. de norska ordensmedlemmarna var från början medlemmar i det svenska ståthållarskapet. Ståthållarskapet har även gett ett bidrag i pågående etablering av magistrala delegationer i Tjeckien och Kroatien. Kvällens investitur har lagt god grund för utveckling av den danska magistrala delegationen. Innan ordens nationella organisation i Danmark är etablerad, förblir de två danska riddarna medlemmar i det svenska ståthålarskapet.

Ståthållarskapet utdelade förtjänstkors i komendörsklassen till den danske professorn Peter Kurrild-Klitgaard. Professor Kurrild-Klitgaard har gjort ett stort arbete med kartläggning av olika privata organisationer som på egen hand kallar sig själva för ”riddare”. Sådana organisationer är inte instiftade eller beskyddade av suveräna stater utan har skapats av medlemmarna själva. Därför kallas de även för ”self-styled orders”.

inv-2014-biskopen
På bilden: Biskop Anders Arborelius predikar vid årets investitur av ordens riddare. Foto Davor Zovko.

inv-2014-peter
På Bilden: Professor Peter Kurrild-Klitgaard berättar om privata organisationer som kallar sig själva för ”riddarordnar”. Foto Davor Zovko

inv-2014-bo
På bilden: Ledamoten av ordens stormagistrat i Rom, H. E. storkorsriddaren Bo Theutenberg, framför H. Em. stormästarens hälsningar till alla närvarande. Foto Davor Zovko.

inv-2014-edward
På bilden: Den kända TV-profilen, tillika riddaren i orden, Edward Blom, berättade om hur rätterna på kvällens meny utvecklades genom historien. Foto Davor Zovko.

Välkomna till ståthållarskapets nionde högtidlig investitur!

2014 10 10 Stockholm. I anslutning till Palestinas drottningsdag, som firas sista söndagen i oktober, firar ståthållarskapet Sverige sin åttonde investitur av nya riddare.

Inbjudningskort

Investiturceremonierna börjar fredagen den 7 november med en vigiliegudstjänst. Under gudstjänsten hålls förböner för Orden och för de kandidater som skall dubbas till riddare av den Heliga graven. Kandidaterna undertecknar dessutom personliga skriftliga deklarationer med löften. De blivande riddarnas insignier (ordenstecken) samt mantlar välsignas. Vid vigiliegudstjänsten deltar i huvudsak ordensmedlemmar samt kandidater.

Lördagen den 8 november kl. 17.00 äger pontifikalmässan med den högtidliga investituren rum i Sankt Eriks domkyrka i Stockholm. Huvudcelebrant samt förrättare av investituren är H. E. Anders Arborelius OCD KC*HS, biskop av Stockholms katolska stift, tillika storprior i Ordens svenska ståthållarskap. Två riddare kommer att upptas i Ordens gemenskap. Vid investituren avger de blivande riddarna sina högtidliga löften muntligen. Riddarna dubbas genom de traditionella svärdsslagen. De nya riddarna ikläds ordensmanteln (därav ordet investitur) varefter de behängs med Ordens halskors, Jerusalemkorset.

Pontifikalmässan med den högtidliga investituren är öppen för familjemedlemmar, vänner och särskilt inbjudna gäster. Ståthållaren hälsar även alla människor av god vilja välkomna till investiturmässan.

Latinska patriarkatet Jerusalem meddelar: ”Your support continues to make a difference every day”!

2014 09 10 Jerusalem Latinska patriarketet Jerusalems administration skriver om viken av stödet till våra kristna bröder och systrar i det Heliga landet. I artikeln nämns Ordens riddare och damer och deras insatser.

Artikeln på LPJ:s hemsida

Ekumenisk bön för kristna i Irak

2014 09 08 (Vår Frus födelse) Stockholm DD.MM. Konungen och Drottningen, fjorton kristna ledare från Sverige, Dominikansystrar från Irak, samt ett stort antal kristna, samlades i Storkyrka för att be för våra kristna bröder och systrar i Irak samt för att på så sätt uttrycka gemenskap med dem.

Vårt ståthållarskap representerades av sex medlemmar. Vår storprior, biskop Anders Arborelius, avlutade gudstjänsten med FN-bönen.

I en fullsatt kyrka fick alla närvarande möjlighet att lära sig mer om kristnas situation i Irak, att uttrycka sin solidaritet med dem samt att gemensamt be till vår Herre för våra bröder och systrar vars lidande är mycket stort.

DDMM-70
På bilden: DD.MM. Konungen och Drottningen deltog i gudstjänsten. Foto: Davor Zovko.

Storkyrkan-140908
På bilden: Flera av ståthållarskapets medlemmar deltog i gudstjänsten. Foto: Davor Zovko.

Skara stift 1000 år

2014 08 29 Skara Det svenska ståthållarskapet av den Heliga gravens riddarorden deltog den 29 augusti i firandet av Skara stiftets 1000-års jubileum. Ståthållarskapet deltog i firandet av den Heliga mässan i Skara domkyrka. Mässan firades av biskop Anders Arborelius OCD GOHS som tillika är ståthållarskapets storprior. Den apostoliske nuntien i Sverige samt flertal präster koncelebrerade mässan.

Riddare och damer som deltog i firandet av mässan upplevde den som en rörande gudstjänst som har firats i en äkta ekumenisk anda.

20140829_165710_resized
På bild: Riddare och Damer av den Heliga graven som deltog i firandet av Skara stiftets 1000-års jubileum. Foto: Davor Zovko.

Stöd till Gaza

2014 08 25 Parallellt med den negativa utvecklingen i Gaza-krisen har vårt ståthållarskap – genom en snabb reaktion på uppmaning från Ordens stormagistrat – samlat extra medel till förmån för de drabbade kristna (och andra människor) i Gaza. I denna aktion har våra vänner särskilt utmärkt sig med generöst stöd.

Insamlingsaktionen pågår fortfarande. Hjälp oss att hjälpa! Om Du önskar ge ett bidrag, vänligen använd vårt bankgiro: 5828-7640. Ange gärna vilket område pengarna avser: Gaza, Irak eller Syrien. Alla bidrag mottages tacksamt.

Påven besöker det Heliga landet!

2014 05 19 Påven Franciskus reser till det Heliga landet 24-26 maj 2014.
besökets officiella hemsida kan man följa påvens resa och läsa nyheter.

Nytt nummer av Ordens nyhetsbrev publicerat

2014 04 21 Rom Ett nytt nummer av Ordens nyhetsbrev har nu publicerats på Ordens officiella hemsida.

Glad Påsk!

Påskdagen Ståthållaren H. E. Stefan Ahrenstedt önskar alla medlemmar samt alla människor av god vilja, en Glad Påsk, rik på Guds välsignelse och glädje som vi kan dela med andra.

Heliga Landet: Påskbudskap från patriarkerna och de kristna ledarna

2014 04 18 Vatikanradion Patriarkerna och de kristna ledarna i det Heliga landet skriver i sitt traditionella påskbudskap bland annat att ”Kristi uppståndelse betryggar oss och bekräftar att en förvandling genom Guds nåd alltid är möjlig”. Läs gärna mer om påskbudskapet på Vatikanradions hemsida.

En lyckad ordensdag

2014 04 12 Stockholm Flera medlemmar av det svenska ståthållarskapet deltog i vårens ordensdag. Ordensdagen öppnades av ståthållaren, H. E. Stefan Ahrenstedt KC*HS som hälsade alla närvarande välkomna. Nuntiturrådet Msgr Gianfranco Gallone inledde med sitt föredrag om det Heliga landet. Föredraget var inte ännu en i raden av välkända skildringar av situationen i det Heliga landet, utan bringade några nya dimnesionen som ledde de närvarande till en djupare förståelse av live i området.

Det andra föredraget hölls av Msgr. Stjepan Biletic KCHS, ståthållarskapets ecklesiastiske ceremonimästare. Detta var en andlig betraktelse. Med hjälp av en metafor beskrev Msgr. Biletic våra laster som skuggor och lärde oss att handskas med skuggorna på rätt sätt så att de för oss blir källor till lärande och utveckling och inte bara laster.

Riddaren Bernt Karlsson skänkte ett antal fina böcker till ståthållarskapet. Bland böckerna fanns flera exemplar av hans självbiografi. Alla böcker auktionerades vid ordensdagen till förmån för Ordens humanitära och sociala arbete i det Heliga landet. Ståthållaren nämnde att detta var ett exempel på hur medlemmar med sitt egnagemang kan främja Ordens arbete.

Ordednsdag avslutades med den Heliga mässan som celebrerades av Msgr. Stjepan Biletic. Ordensdagen gav de närvarende medlemmarna några tankar som de kan använda i sin andliga utveckling samt även några vackra minnen.

Motto och logotyp för påvens resa till det Heliga landet

2014 03 18 Vatikanradion Påven påven Franciskus besöker det Heliga landet mellan den 24 och den 26 maj. Motto och logotyp för påvens pilgrimsresa har nu publicerats. Mottot och logotypen som symboliserar längtan efter kristnas enhet, kan ses på Vatikanradios hemsida i en artikel på svenska.

Biskop Anders Arborelius OCD GOHS consultor vid det Påvliga rådet för lekfolket

2014 02 06 Rom Ståthållarskapets storprior, H. E. Biskop Anders Arborelius OCD GOHS, utnämndes till rådgivare vid det Påvliga rådet för lekfolket.

Rådet biträder påven i frågor som rör lekfolkets roll i kyrkan. Rådet upprättades år 1967, efter det andra Vatikankonciliet av påven Paulus VI. Rådet leds av den polske kardinalen Stanisław Ryłko.

biskup
På bilden: H. E. Biskop Anders Arborelius OCD GOHS, ståthållarskapets storprior. Foto: Ståthållarskapets arkiv.