Nyhetsarkiv 2013

En högtidlig investitur

2013 10 26 Stockholm Ståthållarskapets tioårs jubileum samt investitur av nya Riddare av den heliga graven firades under två dagar i S:t Eriks domkyrka i Stockholm. Firandet inleddes fredagen den 25 oktober med en vigiliegudstjänst under ledning av storprior koadjutor p. Fredrik Emanuelson KHS.

Enligt en urgammal tradition skall den som dubbas till riddare, tillbringa natten innan sin dubbning i vaka (lat. vigilia), bön och kontemplation. Numera består vigilian av en gudstjänst som firas kvällen innan investituren och som utgör det sista steget i kandidatens förberedelse för livet som riddare. Kandidaten får ännu en påminnelse om vad livet som medlem i Orden innebär. Under gudstjänsten undertecknar kandidaten ett dokument med löften inför dubbningen. Efter undertecknandet välsignas kandidatens mantel och insignier.

Under vigiliegudstjänstens predikan talade storprior koadjutor p Fredrik Emanuelson om två tecken: korset och muren. Korset var från början ett tecken på uteslutning ur gemenskapen, yttersta förnedring, och fasansfull död. Döden på korset betraktades med rätta som det mest fruktansvärda sättet jordelivet kan ända på. Genom Kristi död har korset istället förvandlats till ett heligt altare på vilket det mest dyrbara offret har offrats. Korset har blivit ett tecken för segern över dödens makt, ett tecken för Guds närvaro i våra liv. Men alla tecken uppfattas inte på samma sätt av alla människor. Ett talande exempel på detta är muren. Den mur som numera uppförts i Det heliga landet uppfattas av en sida i den pågående konflikten i området som ett tecken på skydd och relativ trygghet. I skuggan av denna konflikt lever våra kristna medbröder och -systrar vilka drabbas av timslånga köer, misstänksamhet och noggranna kontroller utan någon garanti om att få passera. För dem är muren inte ett tecken på trygghet, utan istället en tung börda som de måste bära i sin vardag. En riddare bär båda dessa tecken alltid med sig.

Under investiturmässan lördagen den 26 oktober upptogs de två riddarna under traditionsenliga och högtidliga former i Ordens gemenskap. Huvudcelebrant var storpriorn H. E. biskop Andres Arborelius OCD KC*HS. Storpriorn koadjutor, Pater Fredrik Emanuelson KHS koncelebrerade. Under mässan framfördes musik av organisten Leylie Yekta tillsammans med Kroatiska katolska Missionens kör och två solister, sopranen Iva Lucic och barytonen Davor Zovko. Vid investiturmässan deltog, förutom ståthållarskapets riddare och damer, anhöriga och vänner till de nyblivna ordensmedlemmarna, gäster, välgörare och vänner till Orden och ståthållarskapet, samt även representanter från andra ståthållarskap och andra katolska och påvliga riddarordnar. Ordens stormagistrat i Rom representerades av stormagistratens ledamot, storkorsriddaren H. E. Bo Theutenberg.

Biskop Anders talade i sin predikan om vad rollen som Riddare av den Heliga graven innebär i ens liv samt om riddarnas roll i dagens samhälle. Omvärlden har en tendens att först se ridderskapets yttre tecken. Men att bli riddare är ett åtagande fyllt med hårt arbete och stora uppoffringar och har inte mycket med prakt och glans att göra. Dock skall denna roll bäras med stor stolthet. En riddare bär alltid våra kristna bröder och systrar i det Heliga landet i sitt hjärta. Deras liv måste bli en del av riddarens liv. Dessutom måste Ordens medlemmar ständigt, genom sitt sätt att leva, vittna om sin tro.

Investiturmässan följdes av en mottagning och festmiddag i domkyrkosalen. Här gavs tillfälle till festlig och glad samvaro mellan Ordens medlemmar, vänner och gäster. Ståthållarskapet utdelade två förtjänstkort till personer som utmärkte sig genom sitt engagemang och stöd till ståthållarskapets verksamhet.

Investitur-2013-Bengt

Investitur-2013-Kjell
På bilderna: H. E. biskop Anders Arborelius OCD StOffHGO dubbar två nya Riddare av den Heliga graven av Jerusalem vid ståthållarskapets investitur 2013. Foto: Jozef Saers.

Investitur-meritkorsen
På bilden: Ståthållaren, H. E. Stefan Ahrenstedt StOffHGO, utdelar förtjänstkors i kommendörsklassen till två personer som har särskilt utmärkt sig genom att på olika sätt stödja Ordens humanitära arbete. Foto: Jozef Saers.

Välkomna till ståthållarskapets åttonde högtidlig investitur!

2013 09 24 Stockholm. I anslutning till Palestinas drottningsdag, sista söndagen i oktober, firar ståthållarskapet Sverige sin åttonde investitur av nya riddare.

Inbjudningskort

Investiturceremonierna börjar fredagen den 25 oktober med en vigiliegudstjänst som börjar kl. 18.00. Under gudstjänsten hålls förböner för Orden och för de kandidater som skall dubbas till riddare av den Heliga graven. Kandidaterna undertecknar dessutom personliga skriftliga deklarationer med löften. Även de blivande riddarnas insignier (ordenstecken) samt mantlar välsignas. Vid vigiliegudstjänsten deltar i huvudsak ordensmedlemmar samt kandidater.

Lördagen den 26 oktober kl. 17.00 äger pontifikalmässan med den högtidliga investituren rum i Sankt Eriks domkyrka i Stockholm. Huvudcelebrant samt förrättare av investituren är H. E. Anders Arborelius OCD KC*HS, biskop av Stockholms katolska stift, tillika storprior i Ordens svenska ståthållarskap. Två riddare kommer i år att upptas i Ordens gemenskap. Vid investituren avger de blivande riddarna sina högtidliga löften muntligen. Riddarna dubbas genom det traditionella svärdsslaget. De nya riddarna ikläds ordensmanteln (därav ordet investitur) varefter de behängs med Ordens halskors, jerusalemkorset.

Vid årets investiturceremonin kommer en medlem att befordras till storofficerargraden. Även två förtjänstkors i kommendörsklassen kommer att förlänas.

Pontifikalmässan med den högtidliga investituren är öppen för familjemedlemmar, vänner och särskilt inbjudna gäster. Ståthållaren hälsar även alla människor av god vilja välkomna till investiturmässan.

Investituren följs sedan av en mottagning och därefter en trerätters middag till ett självkostnadspris på 750 kr. Den intresserade som önskar få en inbjudan till mottagningen och middagen kan anmäla detta via e-post till adressen:
chancellor-adressen
Anmälan måste dock ske senast den 30 september. Inbjudningar skickas till intresserade i mån av platser.

Ståthållarskapet Sverige tio år!

2013 09 18 Genom tre dekret daterade i november 2003 instiftade Hans Eminens Carlo kardinal Furno, dåvarande stormästare för den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden, ett nytt ståthållarskap i Sverige. H. E. Bo Theutenberg, professor i folkrätt och ambassadör, fick uppdrag att bilda det nya ståthållarskapets struktur. Bo Theutenberg utnämndes till ståthållarskapets förste ståthållare.

I år firar alltså vårt svenska ståthållarskap tio år.

Ståthållarskapets jubileum kommer att firas i samband med årets investitur, den 26 och 26 oktober i Stockholm.

Detaljer kring jubileumsfirandet och investituren kommer snart att publiceras på denna sida.

Så, återkom gärna snart igen!

Helige Faderns audiens för Riddare och Damer av den Heliga graven

2013 09 13 Rom Påven Franciskus tog emot Riddare och damer av den Heliga graven på audiens i Rom. På förhandsgranskningarna nedan ses att vår hedersstäthållare H. E. Bo Theutenberg samt därefter vår ståthållare H. E. Stefan Ahrenstedt blir presenterade för den Helige fadern. Videoupptagning från hela audiensen kan ses genom Youtube här.

papa-Bo-adr

papa-Stefan-adr

Consulta och pilgrimsresa

2013 09 10 Rom Inom ramen för trons år har den Heliga gravens orden anordnat Consulta samt även en stor pilgrimsresa till Rom för Ordens medlemmar.

Årets Consulta behandlar frågor av betydelse för Ordens framtid. Pilgrimsfärden har samlat flera tusen medlemmar. Under pilgrimsfärden skall Ordens medlemmar bl a förankra sin tillhörighet i Orden genom att skapa kontakter med bröder och systrar från hela världen samt genom att besöka Ordens säten, egendomar och heliga platser knutna till Ordens historia.

Årets pilgrimsresa till Rom sammanfaller även med en av Ordens högtidsdagar, det Heliga korsets upphöjelse, som firas 14 september.

Consulta-2013-50
På bilden: Världens alla ståthållare samt alla ledamöter av Ordens stormagistrat deltar i Ordens Consulta: H. E. Bo Theutenberg, det svenska ståthållarskapet Hedersståthållare och ledamot av Ordens stormagistrat, sitter i ett av Consultans möten. Foto: Ståthållarskapets arkiv.

Sandro-Rom
På bilden: Riddare från hela världen kom till pilgrimsfärden i Rom: Riddaren Sandro Baricevic från ståthållarskapet England & Wales i väntan på den Heliga mässan i Peterskyrkan. Bild: Sandro Baricevic RHGO.

Sveriges förste Storkorsriddare av den Heliga graven

2013 06 18 Rom Ordens stormästare H. Em. kardinal Edwin O’Brien förlänade idag storkorsgrad till vår hedersståthållare, ambassadör och professor i folkrätt, H. E. Bo Theutenberg.

Bo Theutenberg blev därmed Sveriges förste Storkorsriddare av den Heliga graven.

Bo-storkors
På bilden: Utnämningsdekret signerat den 26 april av H. Em. stormästaren och kontrasignerat den 23 maj av den Heliga stolens statssekretariat. Bild: ståthållarskapets arkiv.

Bo Theutenberg har arbetat för att ett svenskt ståthållarskap av den Heliga gravens Orden skall grundas. Ståthållarskapet grundades i november 2003 av stormästaren Carlo Furno. Bo Theutenberg var Ordens förste ståthållare i Sverige (2003-2007) och därefter hedersståthållare. Sedan april 2012 är Bo Theutenberg ledamot av Ordens stormagistrat i Rom.

Ordens hedersgeneralståthållare avliden

2013 05 26 Ordens hedersgeneralståthållare och storkorsriddare med kedja, riksgreve Peter Wolff-Metternich zu Gracht avled i 85-års ålder. Riksgreven Wolff-Metternich dubbades till riddare av den Heliga graven 1959. Från 2005 till 2011 tjänstgjorde han som Ordens generalståthållare.

generalstaothaollaren
Bild: Ståthållarskap Österrike

Ståthållarskapet hedrar lagmannen och riddaren Birger Ulfssons grav

2013 05 25 Vadstena Å Ståthållarens och ståthållarskapets vägnar har ståthållarskapets representanter, kansler Davor Zovko KHGO och ecklesiastisk ceremonimästare Msgr. Stjepan Biletic KHGO, besökt och hedrat lagmannen och riddaren Birger Ulfssons grav i klosterkyrkan i Vadstena.

Lagmannen och riddaren Birger Ulfsson, kanske mer känd som Heliga Birgittas son, är förste kände svenske riddaren av den Heliga graven. Birger dubbades till riddare av den Heliga graven under hans och hans mors pilgrimsresa till det Heliga landet, år 1372.

Riddarens grav hedrades med en gemensam bön samt en liten blombukett. Graven pryddes även med ett Jerusalemkors.

Besök till Birger Ulfssons grav skedde i samband med årlig kroatisk vallfärd till Vadstena.

Vadstena-3-25
Bild 1: Ståthållarskapets representanter, kansler Davor Zovko KHGO och ecklesiastisk ceremonimästare Msgr. Stjepan Biletic KHGO besökte och hedrade lagmannen och förste svenske riddaren av den Heliga graven Birger Ulfssons grav. Bild: Ståthållarskapets arkiv.

Vadstena-2-25
Bild 2: Birger Ulfssons grav i klosterkyrkan i Vadstena är belägen i närheten av sarkofagen med Heliga Birgittas reliker. Besökare kan lätt hitta graven med hjälp av guiden över Klosterkyrkan, där graven är betecknad som grav nr. 168. Bild: Davor Zovko.

Ståthållarskapets råd är nu komplett

2013 05 22 Den Heliga gravens ordens stormagistrat har nu fastställt alla ämbetsmän i ståthållarskapet Sveriges råd.
Om ståthållarskapets råd och dess ämbetsmän kan man läsa här.

Andligt, stämningsfullt och festligt

2013 05 18 Vår biskop tillika storprior, H. E. Anders Arborelius OCD, firade, tillsammans med den apostoliske nuntien och flera präster, den Heliga mässan på Pingstafton.

I början av Mässan togs reliker av den Salige påven Johannes Paulus II till kyrkan och lades i ett altare.

Biskopen nämnde i sin predikan Kyrkans olika rörelser och sa att det aldrig är för sent att bli inspirerad av den Helige ande.

I Mässan deltog flera av Kyrkans sekulära och andliga rörelse. De båda katolska riddarordnarna var representerade. Den Heliga gravans orden representarades av ståthållaren, H. E. Stefan Ahrenstedt, samt sju riddare och damer.

Reliker-JPII
På bilden: Salige Johannes Paulus II:s reliker tas till domkyrkan i procession. Bild: Davor Zovko

Habemus Papam!

papa-Franjo-sthlm
Bild: Stockholms katolska stift

2013 03 13 Annuntio vobis gaudium magnum:
Habemus Papam!
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium
Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Bergoglio,
Qui sibi nomen imposuit Franciscum.

Katolska kyrkan har alltså valt en ny påve, Franciskus, kardinal Jorge Mario Bergoglio.

Vi tackar Gud och vi ber för vår Helige fader.

Anders Arborelius OCD StOffHGO, biskop av Stockholm, tillika vår storprior, intervjuades i olika TV-program i anledning av påvevalet. Några av intervjuerna kan under en viss tid ses i länkarna nedan (källa: Stockholms katolska stift):

SVT Aktuellt
SVT Nyheter
SVT Play
TV4 Play

Ståthållarskapets nya hemsida publicerad

copy-copy-oessh_sidhuvud-kortare.jpg

2013 03 01 Ståthållarskapets nya hemsida med egen domän oessh.se är nu publicerad. Hemsidans grafiska profil är anpassad till Ordens centrala hemsida så mycket som möjligt i det verktyget som vi använder (WordPress).

Stort tack till vår webmaster Joseph Farran RHGO för allt tekniskt stöd under arbetet med den nya hemsidan.

Tacksägelsemässa för påven Benedikt XVI

Helige-fadern
Bild: Stockholms katolska stift

2013 02 28 Idag firade vårt stift en tacksägelsemässa med Te deum för påven Benedikt den XVI:s pontifikat som enligt helige faderns eget beslut, avslutas kl. 20.00 idag. Den heliga mässan firades av den apostoliske nuntien ärkebiskopen Henryk Nowacki som huvudcelebrant.

Vårt ståthållarskap som deltog i mässan, representerades av ståthållaren, H. E. Stefan Ahrenstedt KHGO samt fem riddare och damer.

Ordens dag

2013 01 20 Vårt ståthållarskap har samlats igen till en Ordens dag i Stockholm, denna gång i Johannes Paulus II:s pastoralcentrum i Gamla stan.

Ordens dag började med den Heliga mässan som firades av storpriorn koadjutorn Pater Fredrik Emanuelson RHGO. Aktiviteterna fortsatte med en kortare presentation av det nya rådets medlemmar. Ståthållaren informerade om pågående aktiviteter samt presenterade nya vykort som ståthållarskapet publicerade i samarbete med Kroatiska katolska missioner i Sverige.

vykort-foto-25
Bild: Davor Zovko

Ordens vän Bengt Säfsten höll ett föredrag om etiska frågor och överväganden i den moderna vården. Föredraget väckte en intressant och livlig diskussion som engagerade alla närvarande.