Medlemskap och Investitur

Medlemskap i orden

Medlemskap i den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden erhålles endast genom inbjudan från ordens sida.

Katolska män och kvinnor, såväl lekmän som präster och ordensfolk, kan bli medlemmar, om de genom sitt engagemang för kyrkan och det Heliga landet utmärker sig som goda banerförare. Medlemskap innebär ett aktivt och livslångt engagemang. Medlem ska bland annat vara beredd att generöst lämna ekonomiskt stöd till kyrkan och patriarkatet i det Heliga landet.

Det är endast Ordens stormästare som kan anta och utnämna medlemmar. Stormästaren utfärdar ett utnämningsdekret för varje ny medlem. Då Orden står under den Heliga stolens direkta beskyddarskap, kontrasigneras varje utnämningsdekret av den Heliga stolens statssekretariat.

Den som mottagit erbjudande om medlemskap antas som kandidat och får som sådan delta i ordenslivet under ett s k provår. Normalt antas kandidaten efter provåret som medlem i orden. Beslutet fattas av stormästaren i Rom. Vid en högtidlig investiturceremoni upptas kandidaten som fullvärdig medlem i orden. Vid ceremonin avlägger den nye riddaren eller den nya damen sina högtidliga löften och mottar/iklädes ordens mantel, huvudbonad och insignier samt erhåller det av stormästaren utfärdade utnämningsdekretet.

Medlemskap i riddarorden är ett livslångt åtagande. Påklädnad – investitur – av riddarmanteln betyder inta bara äran att inträda i riddarståndet utan även en början på ett nytt andligt liv. Att vara riddare eller dam betyder i första hand att ställa sig till förfogande för att uppnå ordens mål samt att hela tiden stödja människor i nöd. Detta uppdrag, fyllt med stora uppoffringar och hårt arbete, är mycket svårt och har ingenting med vackra titlar, prakt och glans att göra. Ordens stormästare, den framlidne kardinalen John Foley (1935-2011) uttryckte detta på följande sätt i ett tal till Ordens medlemmar:

The primary purpose of our Order is the sanctification of our members, and the mantles or mantillas that we wear as an external symbol of our membership mean nothing if they do not reflect an inner transformation, a growth in closeness to the Lord.

Investiturceremonin

Investitur (iklädnad) är en ceremoni genom vilken en person upptas som medlem i en orden.

Investitur i den Heliga gravens riddarorden betyder, för den blivande ordensmedlem, början på ett nytt liv, ett liv som riddare eller dam i orden. Detta markeras symboliskt genom investiturens olika steg: sporrar överlämnas till den blivande riddaren, han dubbas med svärd, damer kysser crucifix som blivande ordenssystrar. Både riddare och damer får ordenskors runt halsen, vilket symboliserar Jesu ord: ”Ta ditt kors och följ mig” (efter Mt 16:24). Med detta har den nya medlemmen lämnat sitt gamla liv och börjat sitt nya liv som riddare eller dam.

Vid investituren avlägger den nya medlemmen högtidligt sitt löfte att stödja människor i nöd samt att följa Ordens regler.

Investitur i den Heliga gravens riddarorden skall, enligt regler, firas i stiftets domkyrka och i en mycket högtidlig form. Syftet med denna ståtliga och festliga form är att visa att inträde i orden är en viktig händelse i ens liv samt att möjliggöra att den blivande medlemmen avlägger sina löften framför altaret och i närvaro av ordens medlemmar samt egen familj, släkt och vänner.

Investitur-2004
På bild: Ordens första investitur i Sverige 2004 firades i S:t Eriks katedral i Stockholm under mycket högtidliga former och i närvaro av representanter från ordens stormagistrat i Rom, representanter från Ordens andra ståthållarskap, representanter från Malteserriddaorden, representanter från andra kristna kyrkor i Sverige, ett antal diplomater samt de blivande medlemmars familjer och vänner. Investituren och den Heliga mässan firades av H. S. Michel sabbah, latinske patriarken av Jerusalem. samtliga nordiska biskopar koncelebrerade mässan. Bild: Lars Ternblad, ståthållarskapets arkiv.

Skillnaden i ceremonin för riddare och damer grundar sig i traditioner men betyder inte alls att vare sig riddare eller damer skulle ha bättre eller sämre ställning i orden. Tvärtom. Redan den 3 augusti 1888 bestämde påven Leo XIII, genom det påvliga brevet Venerabilis frater, att kvinnor skall upptas i orden med samma klasser och värdigheter som män. Därför ser många den Heliga gravens orden som en av världens första jämställda organisationer.

Nedan återges investiturordningen i detalj.

1. Investitur av ordensriddare

svard-sporrar
Bild: Lars Ternblad, ståthållarskapets arkiv.

Varje ordenskandidat knäböjer framför celebranten som säger:

Vad begär du i denna stund?

Ordenskandidaten: Jag vill ta emot investituren som riddare av den Heliga Graven.

Celebranten: Jag påminner dig om att varje människa skall sätta en ära i att föra ett rättrdigt liv. Detta gäller i ännu högre grad för en Kristi soldat: han skall berömma sig av att vara en Kristi tjänare och riddare och i allt undgå att hans goda namn vanäras. Han bör också genom sina handlingar och dygder visa att han förtjänar den heder som nu bevisas honom och den värdighet han uppnår.

Vill du lova att uppriktigt, i ord och gärning, rätta dig efter denna heliga riddarordens bestämmelser och ordningar?

Ordenskandidaten för samman sina händer och lägger dem i celebrantens händer och säger:

Jag förklarar och lovar Gud Allsmäktig, hans Son Jesus Kristus och den saliga Jungfrun Maria att uppriktigt, i ord och i gärning, som en trogen Kristi soldat fullgöra allt som blivit mig ålagt att göra.

Celebranten lägger högra handen på ordenskandidatens huvud och säger:

Var en trogen och modig Jesu Kristi tjänare, riddare av den Heliga Graven! Var stark och modig, så att du en dag kan tas emot i hans himmelska härlighet!

Celebranten ger de gyllene sporrarna till den nyblivne riddaren och säger:

Ta emot dessa sporrar som betecknar din ordens vilja att hedra och försvara den Heliga Graven.

Lekmannaceremonimästaren lämnar det nakna svärdet till celebranten, som i sin tur räcker det till den nye riddaren med orden:

Ta emot detta svärd som betecknar försvaret av Guds heliga Kyrka och det heliga Korsets seger. Använd det aldrig i det orättas tjänst!

Lekmannaceremonimästaren lägger tillbaka svärdet i skidan. Celebranten ger svärdet i skidan till den nye riddaren och säger:

Var tapper och omgjorda dig med detta svärd i vår Herres Jesu Kristi namn och kom alltid ihåg att helgonen har erövrat riken, inte med svärd, utan med tron.

Den nye riddaren reser sig, drar ut svärdet ur skidan och lämnar det till celebranten, som lägger det på altaret. Han bugar sig för altaret och knäböjer, tar svärdet och berör tre gånger riddarens skuldra med det och säger:

I kraft av min fullmakt utnämner jag dig till soldat och riddare av Vår Herres Jesu Kristi Heliga Grav. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

dubbning-al
På bild: Patriarken av Jerusalem dubbar Anders Lindqvist, professor i matematik, till riddare av den Heliga graven, vid Ordens första dubbningsceremoni på svensk mark i domkyrkan i Stockholm, september 2004. Bild: Lars Ternblad, från Bo Theutenbergs bok Folkungar och korsriddare (2006), finns även i ståthållarskapets arkiv.

Celebranten ger svärdet tillbaka till den nye riddaren. Därefter lägger han ordenskorset runt halsen på den nye riddaren och säger:

Ta emot Vår Herres Jesu Kristi kors till ditt beskydd. Säg oupphörligen: “Rädda oss, o Herre, genom korsets tecken ur våra ovänners hand.”

Riddaren reser sig, kysser celebrantens ring och tar emot fridshälsningen av honom. Den nye riddaren bugar sig för celebranten och går sedan till den ranghögste riddaren (vanligtvis ståthållaren) och tar emot ordensmanteln av honom och utväxlar fridshälsning med denne. Därefter tar han emot baretten av de assisterande riddarna. Han utväxlar sedan fridshälsningen med de assisterande riddarna och övriga riddare som är närvarande samt går till sin plats.

2. Investitur av ordensdamer

Varje ordenskandidat knäböjer framför celebranten som säger:

Vad begär du i denna stund?

Ordenskandidaten: Jag vill ta emot investituren som Dam av den Heliga Graven.

Celebranten: Jag påminner dig om att varje människa skall sätta en ära i att föra ett rättrådigt liv. Detta gäller i ännu högre grad för en Kristi tjänarinna, en Dam av den Heliga Graven: hon skall berömma sig av att vara en Kristi tjänarinna och Dam och i allt undgå att hennes goda namn vanäras. Hon bör också genom sina handlingar och dygder visa att hon förtjänar den heder som nu bevisas henne och den värdighet hon uppnår.

Vill du lova att uppriktigt, i ord och gärning, rätta dig efter denna heliga ordens bestämmelser och ordningar?

Ordenskandidaten för samman sina händer och lägger dem i celebrantens händer och säger:

Jag förklarar och lovar Gud Allsmäktig, hans Son Jesus Kristus och den saliga Jungfrun Maria att uppriktigt, i ord och i gärning, som en trogen Kristi tjänarinna och Dam av den Heliga Graven att fullgöra allt som blivit mig ålagt att göra.

Den blivande damen kysser crucufix. Celebranten lägger högra handen på ordenskandidatens huvud och säger:

Var en trogen och modig Jesu Kristi tjänarinna, Dam av den Heliga Graven! Var stark och modig, så att du en dag kan tas emot i hans himmelska härlighet!

Därefter lägger han ordenskorset runt halsen på den nya ordensdamen och säger:

Ta emot Vår Herres Jesu Kristi kors till ditt beskydd. Säg oupphörligen: “Rädda oss, o Herre, genom korsets tecken ur våra ovänners hand.”

blivande-dam-kors
På bild: blivande dam mottar Ordens kors vid Ordens investitur 2004. Bild: Lars Ternblad, ståthållarskapets arkiv.

Damen reser sig, kysser celebrantens ring och tar emot fridshälsningen av honom. Den nya ordensdamen bugar sig för celebranten och går sedan till den ranghögste riddaren (vanligtvis ståthållaren) eller damen och tar emot ordensmanteln av honom/henne och utväxlar fridshälsning med denne/denna. Hon utväxlar sedan fridshälsningen med de assisterande riddarna och övriga riddare och ordensdamer som är närvarande samt går till sin plats.

3. Investitur av Ordens andliga ledamöter

Varje ordenskandidat knäböjer framför celebranten som säger:

Vad begär du i denna stund?

Ordenskandidaten: Jag vill ta emot investituren som andlig ledamot av den Heliga Gravens Riddarorden.

Celebranten: Jag påminner dig om att varje människa skall sätta en ära i att föra ett rättrådigt liv. Detta gäller i ännu högre grad för en Kristi tjänare, som är präst och medlem i den Heliga Gravens Riddarorden. Han skall berömma sig av att vara en Kristi tjänare och präst och i allt undgå att hans goda namn vanäras. Han bör också genom sina handlingar och dygder visa att han förtjänar den heder som nu bevisas honom och den värdighet han uppnår.

Vill du lova att uppriktigt, i ord och gärning, rätta dig efter denna heliga ordens bestämmelser och ordningar?

Ordenskandidaten för samman sina händer och lägger dem i celebrantens händer och säger:

Jag förklarar och lovar Gud Allsmäktig, hans Son Jesus Kristus och den saliga Jungfrun Maria att uppriktigt, i ord och i gärning, som en trogen Kristi tjänare och andlig ledamot av den Heliga Gravens Riddarorden att fullgöra allt som blivit mig ålagt att göra.

Därefter lägger biskopen ordenskorset runt halsen på den nye prästerlige medlemmen och säger:

Ta emot Vår Herres Jesu Kristi kors till ditt beskydd. Säg oupphörligen: “Rädda oss, o Herre, genom korsets tecken ur våra ovänners hand.”

Prästen reser sig, kysser celebrantens ring och tar emot fridshälsningen av biskopen-huvudcelebranten. Den nye prästerlige medlemmen bugar sig för celebranten och går sedan till storpriorn och tar emot ordensmozzettan av honom och utväxlar fridshälsning med denne. Han utväxlar sedan fridshälsningen med ståthållaren, de assisterande riddarna och övriga riddare och ordensdamer som är närvarande samt går till sin plats.

Msgr-Biletic-investitur
På bild: Msgr Stjepan Biletic kysser celebrantens ring vid investitur som andlig ledamot av den Heliga gravens orden. Celebranten är H. S. Michel Sabbah, patriark av Jerusalem. Bild: Lars Ternblad, Ståthållarskapets arkiv.